Dette er oppgaver som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet allerede har, men som vil forsterkes på spesielle områder som er sentrale i programmet.

Foruten målrettet kompetansestøtte i form av samlinger for fylker når de inngår i programmet vil det fra statlig hold og fra KS også legges til rette for erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker, som har interesse av å styrke sitt helsefremmende arbeid uavhengig om de får midler fra programmets tilskuddsordning eller ei. De statlige virkemidlene for kompetansestøtte vil vurderes og justeres i tråd med behovene og programmets utvikling. KS, Helsedirektoratet og FHI vil med utgangspunkt i behov for ulik kunnskap og kompetanse kontinuerlig utvikle opplegg for kompetansestøtte og erfaringsdeling.  

Program for folkehelsearbeid i kommunene aktualiserer tematiske og metodiske kompetansebehov i kommunene, eksempelvis:

  • Kompetanse på å få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (utfordringsbildet) og å forankre og prioritere satsinger og tiltak i tråd med prinsippene for et systematisk folkehelsearbeid
  • Ferdigheter knyttet til kunnskapsoppsummeringer og evaluering
  • Kunnskap og kompetanse på prosessledelse, implementering og medvirkningsarbeid
  • Kompetanse på forhold som har betydning for psykiske helse og livskvalitet, rusmiddelforebygging og utjevning av sosiale helseforskjeller
  • Kompetanse og ferdigheter i tverrsektorielt folkehelsearbeid og samarbeid mellom kommune og frivillig sektor (og evt. lokalt næringsliv).

Foruten kommuner og fylkeskommuner, kan også kompetansemiljøer og U/H-miljøer som blir tilknyttet programmet ha behov for å styrke den type kunnskap og kompetanse som er nevnt over for å kunne være en god støtte i utviklingsarbeidet som skal gjøres innen programmet.

KS ønsker å stimulere til bredt, langsiktig og tverrsektorielt utviklingsarbeid på folkehelseområdet. Gjennom regionale læringsnettverk på folkehelse ønsker KS å bidra til kompetansestøtte og erfaringsspredning om en helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene. 

KS ser at det er hensiktsmessig å samarbeide med og bygge videre på allerede etablerte samarbeidsformer i regionene, og inviterer til tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. 

Regionalt læringsnettverk i Hordaland
Velkommen til første samling - invitasjon
Program for samling 16. januar 2018
Program workshop 18-19. april 2018

Regionalt læringsnettverk i Rogaland
Vekommen til første samling - invitasjon
Program for samling 2. mai 2018