E-læringsverktøyet "Åpenhet om døden" og filmen "Samtaler om døden" er verktøy som er laget for å styrke kompetanse på etiske utfordringer i møte med livets slutt.

Verktøyet er bygget over samme pedagogikk som «Etisk refleksjon» - ofte kalt Martin-filmen. Til dette kurset er det en e-læringsfilm med refleksjonsoppgaver underveis, veileder for etisk refleksjon og en guide for refleksjon. 

E-læringsverktøyet "Åpenhet om døden"

Trykk her


Vi anbefaler at dere bestiller en gjennomarbeidet arbeidsbok til alle som skal ta kurset. Arbeidsboken er gratis og kan bestilles fra ordre@lupro.no.

Informasjonsfilmen "Åpenhet om døden"

Hele opplæringspakken. Foto: TASK

Refleksjonsfilmen "Samtaler om døden"

Etikksatsingen anbefaler at ledere og ansatte også ser "Samtaler om døden" sammen. Det er en film som er delt inn i fire episoder på 10 – 25 min hver.

Unni Kristiansen og Marie Aakre, som mange kjenner blant annet fra Etikk-prosjektet og satsingen, har tillatt oss å filme en samtale hvor de snakker om døden på et etisk, mellommenneskelig og personlig plan. Det er veldig mye erfart kunnskap og etisk kompetanse i denne filmen og vi anbefaler at dere også ser disse. Det er refleksjonsoppgaver i slutten av hver episode.

Døden på norsk

Hospice-filosofien og åpenhet

Jeg og døden

En verdig død for alle


Annet:

  • Christine Haga Sørlie er leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Hun har deltatt i podkasten Verdibørsen i en episode hvor åpenhet om døden var tema.
  • Lars Helge Myrset er institusjonsprest ved Tasta sykehjem i Stavanger og veileder i etikksatsingen. Han har skrevet en kronikk i Dagsavisen om hvordan man samtaler om døden: Døden på dagsorden
  • Leder av Etikksatsingen, Christine Haga Sørlie, har skrevet en fagartikkel om e-læringsverktøyet "Åpenhet om døden" til tidsskriftet Kreftsykepleie nr. 1 2021 s. 14-19.

Fakta: Stortinget har bedt Etikksatsingen om å bidra til mer åpenhet om døden

Bakgrunnen for dette arbeidet er at etikksatsingen i KS er bedt om å bidra til å styrke den etiske kompetansen i møte med død og bidra til mer åpenhet om døden. Det kommer frem i stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg

I desember i fjor fikk Etikksatsingen en styrking. I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står det blant annet:

Mange ansatte, pårørende og brukere står overfor krevende etiske dilemmaer i møte med døden. Mange kan synes det er vanskelig å snakke om døden. Det er behov for å styrke etisk refleksjon om døden, og å tilrettelegge for samtaler om døden, blant helsepersonell og mellom helsepersonell, pasienter/brukere og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker derfor å bidra til å styrke Samarbeid om etisk kompetanseheving slik at denne satsingen kan bidra til å etisk refleksjon rundt døden og livets slutt. 

En styrking av etisk refleksjon skal gi helsepersonell økt kompetanse om etiske spørsmål, og bidra til at helsepersonell får kompetanse og trygghet slik at de legger til rette for samtaler om døden med pasienter og pårørende. Gjennom samtaler om døden kan den som er syk og de pårørende få mulighet til å gi uttrykk for deres behov og preferanser. Slik skal styrkingen bidra til å styrke kvaliteten på lindrende behandling og omsorg.