Etikkprisen ble delt ut av nestleder i KS, Mette Gundersen, og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Sykehjemsetaten i Oslo kan vise til et svært solid og langvarig systematisk etikkarbeid. Etaten har hatt klinisk etikk-komité siden 2006. Komitéen har mestret overgang fra prosjekt til å bli en integrert del av driften på en god måte, i en etat med mange tjenestesteder, beboere og ansatte, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie om vinneren.

I juryens begrunnelse ble det trukket frem at komitéen nyter stor tillit hos de ansatte og at den får stadig flere saker. Komitéen er i tillegg flink til å inkludere pårørende i saksbehandling og juryen ser dette som en styrke. Juryen legger også vekt på samarbeidet med spesialisttjenesten, som juryen mener er innovativt, og at et slikt samarbeid er viktig med tanke på samhandling til brukernes beste.

Juryen berømmet bredden, dybden og systematikken i Sykehjemsetatens etikkomités arbeid.

Flora kommune og Surnadal kommune var blant de nominerte og fikk hederlig omtale. 

Får stadig flere saker
Under utdelingen snakket KS’ nestleder Mette Gundersen om viktigheten av et reflektert verdisyn. 

– Vi ønsker best mulig tjenester til alle innbyggere i landets kommuner, og mange av dem som bruker de kommunale tjenestene over tid er kronisk syke eller eldre. Det er en sårbar gruppe som vi ofte har ansvaret for over tid og må møtes av god kompetanse, og et reflektert verdisyn. Etisk refleksjon underbygger god kvalitet og sikrer best mulig løsning på de krevende etiske dilemmaene, sa Mette Gundersen.

Økt opplevelse av verdighet og integritet
Etikkprisen styrker kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etikkprisen skal gå til en kommune som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, og har etisk refleksjon som del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene. Sykehjemsetaten i Oslo kommune er en verdig vinner av prisen, sier koordinator for etikkarbeidet i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Satsingen skal være en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsingen finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Helse- og omsorgsministeren mente kommunene gjør lurt i å prioritere etikkarbeid.

– Jeg er sikker på at en arbeidsplass som legger til rette for åpenhet og refleksjon gir trygge ansatte. Trygge ansatte betyr god omsorg. Derfor er jeg veldig glad for at over 240 kommuner har deltatt i Samarbeid for etisk kompetanseheving. Resultatene er veldig gode, med blant annet økt brukervennlighet og mindre bruk av tvang, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.