Flora kommune har også en egen Verdikafé, der de ansatte kan komme og lære om etikk i praksis.

Etikkprisen 2018 ble delt ut 7. desember av eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Flora kommune får 100 000 kroner i premie.

Sandefjord kommune og Stavanger kommune var også nominert og fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

I sin tale pekte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på hvor viktig møtet mellom mennesker er i helse- og omsorgstjenestene. Hun trakk også frem hvordan åpenhet på arbeidplassen gir trygghet for de ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, støtter statsråden i dette.

- KS har lenge jobbet for god kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og støtter helhjertet det etikkarbeidet som gjøres rundt om i kommune-Norge på dette området. Vi ønsker oss best mulig tjenester til alle innbyggere i landets kommuner, og mange av dem som bruker de kommunale tjenestene over tid er kronisk syke og eldre. Det er sårbare grupper som vi ofte har ansvaret for over tid og som må møtes med god faglig kompetanse og et reflektert verdisyn. Etisk refleksjon bidrar til god kvalitet på tjenestene og sikrer best mulig løsning på de krevende etiske dilemmaene, sier Helgesen.

Solid og vellykket etikkarbeid
Fagjuryen for Etikkprisen mener at Flora kommunes etikkarbeid er svært solid og vellykket. De beskriver at kommunens etikkarbeid har vært sterkt over tid, og at det er eksepsjonelt godt forankret på alle nivåer i kommunen og i hele helse- og omsorgssektoren. Etikkarbeidet i Flora er systematisk og målrettet. 

Fagjuryen fremhever spesielt:

  • tiltaket Verdikafé hvor alle tjenester inviteres til en felles arena for refleksjon og læring om etikk i praksis.
  • at tjenestene tar med brukerne inn i den etiske refleksjonen;
  • at en bruker systematisk etisk refleksjon bredt ute i tjenestene før en søker tvangsvedtak og at etisk refleksjon brukes for å finne alternativ til medikamentell behandling.

Juryen merker seg at kommunen ser etikkrefleksjon som et egnet virkemiddel for å realisere målsetninger i stortingsmeldingen «Leve hele livet» og ser viktige muligheter her. Juryen ser også veldig positivt på at etisk refleksjon i Flora kommune sees på som et sentralt redskap for at de ansatte skal se og møte brukerne ut fra et helhetlig perspektiv der brukernes interesser og ressurser alltid står i sentrum. Visjonen for etikkarbeidet er at etikk skal være en naturlig del av alt som gjøres i omsorgstjenesten, inkludert samarbeid, søknadsbehandling og brukerkontakt. Fagjuryen synes det virker som om Flora kommune har klart å realisere dette på en forbilledlig måte. Juryen anbefaler andre kommuner å se til Flora for å lære av deres etikkarbeid!

- Denne prisen går til ildsjelene som jobber i helse- og omsorgstjenestene våre. Takk for den jobben dere gjør hver dag, sa Flora kommune i sin takketale.

Styrker kvalitets- og fagutviklingsarbeidet
Etikkprisen skal gå til en kommune som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av helse- og omsorgstjenestene, samt har etisk refleksjon som en det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene. 

- Flora kommune er en verdig vinner av prisen. De har søkt flere ganger, og denne gangen gikk de helt til topps! sier leder for satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av satsningen, som er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME). I fjor var det Oslo kommune som vant prisen.