En høy etisk standard er avgjørende for at kommunene skal klare å levere trygge og gode tjenester i et samfunn i stadig forandring

Gunn Marit Helgsen

Etikkprisen

Etikkprisen deles ut av satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Satsningen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk.

Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Bærum kommune vant Etikkprisen 2019 og fikk 100.000 kroner.
Arendal kommune og Eigersund kommune var også nominerte og fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

- Å arbeide praksisnært med etikk og etisk refleksjon i tjenestene er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet.  Det har vært en stor sak i media og fagmiljøene de siste dagene om avviksmeldinger og vold på sykehjem. Dette er vi i KS selvsagt også opptatt av. Etisk refleksjon gir ansatte anledning til å bearbeide konkrete hendelser, slik at de kan bli til læring og kompetanse. Sammen kan de finne faglige og etisk gode trygghetsskapende tiltak slik at negative hendelser som vold og trusler kan forebygges, til det beste både for brukerne og de ansatte, sa Gunn Marit Helgesen i sin tale under utdelingen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, under utdelingen av Etikkprisen 2019. 

- Kommunen er Norges viktigste leverandør av velferdstjenester. En høy etisk standard er avgjørende for at kommunene skal klare å levere trygge og gode tjenester i et samfunn i stadig forandring. Derfor jobbes det kontinuerlig med kvalitets- og fagutviklingsarbeid i kommunenes helse- og omsorgstjenester, sa Helgesen.

Bærum har lykkes med etikkarbeidet

Fagjuryen for Etikkprisen 2019 mener at Bærum kommune kan vise til et omfattende, varig og solid etikkarbeid. Juryen ser at Bærum kommune har hatt en god utvikling av etikkarbeidet siden oppstart i 2008. De har lykkes med den krevende overgangen fra prosjekt til etablering av etisk refleksjon som en del av den kontinuerlige driften. Etikkarbeidet er forankret i rådmannens oppdragsbrev til virksomhetene. Juryen merker seg positivt at kommunen har avsatt en 40 prosent stilling til en overordnet koordinering og ledelse av etikkarbeidet, og synes det er spennende at denne ressursen ligger i kommunens HR avdeling. Bærum viser at de har en solid struktur for gjennomføring av ulike tiltak, samt jevnlig evaluering av tiltakene.

Etikkarbeidet er preget av en helhetlig tankegang. Juryen synes det er inspirerende at etikkarbeidet inkluderer alle kommunens ansvarsområder fra korrupsjon til omsorg. Helhetlig tenkning vises også i at arbeidet inkluderer tjenester som barnevern og skolehelsetjeneste. Det er positivt at opplæring gis til både fagansatte og ledere, og gjennomførte kurs automatisk legges til ansattes CV. Fagjuryen ser positivt på et videre fokus på brukerinvolvering og pårørendesamarbeid. Bærum kommune kan vise til et gjennomtenkt og helhetlig etikkarbeid, og er et godt eksempel for andre kommuner.

- Tusen takk for etikkprisen. Vi har de siste ti årene jobbet systematisk og målrettet for at etikk skal bli en del av den kommunal ryggraden, sa kommunedirektør i Bærum kommune, Erik Kjeldstadli. - Prisen skal minne oss om at vi hele tiden blir prøvd på det vi gjør, og den er en forpliktelse til å fortsette det gode arbeidet i kommunen. 

Listhaug berømmmer kommunene

- Juryen mener søknadene beskriver et grundig og systematisk arbeid for å styrke den etiske kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Søknadene viser engasjement og tematisk bredde i det lokale etikkarbeidet. Prosjektene er forankret i kommuneledelsen, og søknadene vitner om stor deltagelse og engasjement blant ledere og medarbeidere, sa Sylvi Listhaug i sin tale.

Etikkprisen 2019 ble delt ut av statsråd Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgsen. 

Går til en verdig vinner

- Etikkprisen skal gå til en kommune som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, samt har etisk refleksjon som en det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene. Bærum kommune er en verdig vinner av prisen, sier leder for satsningen i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkarbeidet fortsetter i 2020

Etikksatsingen fortsetter med samme kraft i 2020. KS ser at Etikksatsingen er en viktig bidragsyter i arbeidet for god kvalitet på tjenestene, og at det bidrar til at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver. Etisk refleksjon skal bli en integrert del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i kommunene. Evalueringen viser at tjenestene etterspør mer kompetanse og opplæring for å styrke kontinuerlig etisk refleksjon. KS vil arbeide for en ny og styrket Etikksatsing inn i neste Kompetanseløft.

KS har hatt gleden av å utvikle og drive satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i snart 13 år. Dette er den eneste satsingen på etisk refleksjon og verdibevissthet i helse- og omsorgstjenestene av dette omfang og over så lang tid også i internasjonal sammenheng.

Under er det bilder av de to nominerte kommunene Arendal og Eigersund.