Flere av kommunene i Hedmark hadde i perioden 2007-2015 vært deltakere i det nasjonale etikkprosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. Det var i denne forbindelse blitt arrangert flere seminarer og konferanser for kompetanseheving innen etikk for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark i perioden 2011 - 2014.  Disse arrangementene ble i starten støttet økonomisk av KS, og etter hvert tok kommunene selv ansvaret sammen med, den gang, Fylkesmannen i Hedmark. Arrangementene var av stor interesse i kommunene og fikk mange deltakere.

I 2016 ønsket noen av kommunene å etablere et mer formalisert nettverk, hvor kommunene på en mer systematisk måte kunne forme både innholdet i kompetansehevingen, og hvordan nettverket skulle arbeide, med utgangspunkt i kommunenes opplevde behov.  I samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og enkelte ressurspersoner i noen av kommunene ble derfor alle kommunene i Hedmark (ved rådmann) invitert til mer formell og forpliktende deltagelse i Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark.

Mandatet for nettverket er:

 • Å ha et koordineringsansvar for aktiviteter av kompetansehevende art for de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark innen etikk og etisk refleksjonsarbeid, med det mål å bidra til kvalitetsforbedring i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Å være et forum for erfaringsutveksling og gjensidig kompetanseheving for ressurspersoner i etikkarbeidet i deltagende kommuner.
 • Å være pådriver for etablering av regionale etikk-komitéer innen kommunale helse-  og omsorgstjenester i Hedmark.

Når det gjelder forankring, må deltakende kommuner forplikte seg til:   

 • Å stille med to representanter inn i nettverkets arbeidsgruppe; en administrativ leder (for eksempel på institusjons- eller virksomhetsnivå) og en ansatt som jobber i klinisk praksis.
 • Å være pådrivere for etisk kompetanseheving for sine ansatte gjennom å prioritere etikkarbeid i tjenestene.
 • Å ta et felles ansvar for at det til enhver tid er en ledelse av nettverket i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark (nå Innlandet).

Nettverket ble etablert i februar 2017 i samarbeid mellom sju kommuner og Fylkesmannen i Hedmark. Disse kommunene er: Løten, Sør-Odal, Grue, Ringsaker, Engerdal, Åmot og Stange. I 2018 ble også en representant fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) med i arbeidsgruppa.

Gjennom nettverket jobber kommunene systematisk med etisk kompetanseheving. Det blir laget en handlings- og aktivitetsplan for ett år av gangen basert på behovene som blir meldt inn av arbeidsgruppas medlemmer, - både fra kommunene, Fylkesmannen og USHT. Kommunene samarbeider så om praktisk tilrettelegging og organisering av de kompetansehevende tiltakene som står i planen. Både regionale veiledere i Samarbeid om etisk kompetanseheving og ressurser fra Fylkesmannen i Hedmark har bidratt med opplæringstiltak, i tillegg til eksterne krefter ved en større konferanse. Fylkesmannen har etter søknad gitt økonomisk støtte til nettverkets aktiviteter.

Erfaringer så langt

I løpet av de to årene etikknettverket har vært i drift, har de kompetansehevende tiltakene som nettverket har arrangert hatt totalt 669 deltakere:

 • Metodekurs i etisk refleksjon
  2-3 dagers kurs for etikkveiledere og ledere av etisk refleksjon; totalt 197 deltakere.
 • «Etikk som naturlig del av ledelse»
  Dagssamlinger for ledere i helse og omsorgstjenestene; totalt 72 deltakere
 • «Etikk i møte mellom pårørende og helsepersonell»
  Dagskonferanse for alle kommuner i Hedmark; totalt 240 deltakere
 • Etikk og juss rundt samtykkekompetanse og velferdsteknologi
  Fagdager for etikk-kontakter og ledere; totalt 160 deltakere

I tillegg kommer aktiviteter i den enkelte kommune.

De aller fleste nettverkskommunene har interne samlinger og oppfølging av egne etikk-kontakter og veiledere for å få implementert etikkarbeidet. Etisk refleksjon er satt i system på enkelte eller flere av kommunenes avdelinger og enheter.

Kommunene rapporterer om økt bevissthet hos ansatte og ledere rundt etiske utfordringer og dilemmaer i hverdagen, økt fokus på etiske verdier og prinsipper i møte med brukere av tjenesten, og også økt bevissthet rundt helselovgivningen.

Utfordringsbildet kommunene viser til er mye likt. Prioritering og forankring i travle avdelinger går igjen som utfordring for å få arbeidet implementert. Som svar på dette vil etikknettverket i 2019 sette et ekstra fokus på leders rolle og situasjon i dette utfordringsbildet, og vil kunne tilby ledertilpasset kompetanseheving og oppfølging.

Interkommunalt etikkråd

I tråd med Etikknettverkets mandat, har de tre deltakerkommunene i Hamarregionen; Løten, Ringsaker og Stange, fra 2019 etablert et interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenestene.  Dette er den første interkommunale etableringen av et slikt råd og et spennende arbeid ligger foran disse tre kommunene. Spennende blir det også for de andre nettverkskommunene som vil kunne følge denne piloten tett og dra nytte av erfaringene en slik interkommunal etablering fører med seg.