28. januar 2022
Reidun Førde, lege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, på utdelingen av Etikkprisen 2021: Etiske dilemma under en pandemi. Hva har vi lært?

22. september 2021
Christine Haga Sørlie, innlegg på Pårørendekonferansen. Etikk, etisk refleksjon og Etikksatsingen i KS er en del av Pårørendestrategien.

Lenkeblokk Icon Christine Haga Sørlie, innlegg på Pårørendekonferansen.

11. desember 2020
Marie Aakre snakker om lindrende behandling og omsorg

Einar Øverenget snakker om å utøve selvbestemmelse og sette egne grenser. Det er en viktig øvelse for både pasienter og ansatte.

20. oktober 2020
Nettbasert fagdag i etikk: Kontekst og kommunikasjon i møte med den samiske pasienten

Etikkhåndboka på nord-samisk lanseres i november, og Den lille etikkveilederen er oversatt til nord-samisk. Vi håper å få Den lille etikkveilederen oversatt til sør-samisk og lule-samisk snart.

22. september 2020
Dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, Einar Aadland, snakket om organisasjonsetikk og organisasjonskultur.

24. august 2020
Sykepleier, høgskolelærer, leder, veileder og seniorrådgiver i etikk, Marie Aakre, snakket om jakten på dømmekraften.

28. mai 2020
Professor Rudi Kirkhaug ved UiT, snakket om etikk, etisk refleksjon og ledelse.

18. juni 2020
Sturla Stålsett. Tema er "Sårbarhet, samspill og struktur: Etikk i rammen av et relasjonelt helsebegrep".

Mer informasjon 

Evalueringsrapporten som ble laget i 2018 avdekket at etikk og etisk refleksjon har stor betydning for en rekke faktorer innenfor verdibasert ledelse av verdibaserte tjenester. Kononapandemien av satt lederne av tjenestene under et særlig press, og særlig prioriteringsetikken har blitt utfordret. 

Samarbeid om etisk kompetanseheving finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og driftes av KS. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving startet i 2007. KS skulle i samarbeid med staten og yrkesorganisasjonene bidra til at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk. En viktig del av arbeidet var også å utvikle modeller for å forankre etikkarbeidet organisatorisk i kommunene.  Over halvparten av landets kommuner deltok i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i prosjektperioden (2007-2015).

Fra 2016 har Samarbeid om etisk kompetanseheving vært videreført som en nasjonal satsing med forankring i Kompetanseløft 2020. Satsingen arbeider lokalt og regionalt med å bistå kommunene i deres etikkarbeid tett knyttet til tjenestenes øvrige kvalitets- og fagutviklingsarbeid.