Det at vi blir flere eldre er positivt. Det betyr at vi lever lenger og at eldre kan bidra inn i samfunnet. Samtidig vil en økning i andel eldre medfører økt behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette vil øke sysselsetningsbehovet i kommunen og skattegrunnlaget reduseres ettersom flere går av med pensjon.

Aldringen i befolkingen vil berøre hele Norge, men gjøre seg særlig gjeldene i distriktskommuner. I 2050 vil hver fjerde innbygger i 337 av 356 kommuner være 65 år og eldre. Animasjonen under viser at aldringen vil være ujevnt fordelt mellom kommuner.

Animasjon: 65+

De neste 10-20 årene vil de store alderskullene født i etterkrigstiden bli 80 år. Animasjonen under viser andelen personer som er 80 år og eldre på kommunenivå. Frem mot 2040 vil antall personer over 80 år i distriktene nesten dobles, og i 2050 vil hver tiende innbygger i 319 kommuner være 80 år eller eldre.   

Animasjon: 80+

Gjennom arbeidet med Leve hele livet arbeider kommuner over hele Norge med å tilrettelegge for en stadig eldre befolkning. Satsingen handler både om samfunns- og tjenesteutvikling, med mål om å utsette behovet for tyngre tjenester og samtidig sørge for at eldre får den oppfølgingen de har behov for når de trenger det.