Konklusjonen i rapporten er at Gode pasientforløp er et visjonært, målrettet og uhyre viktig arbeid som har betydning på mange fronter i tjenesten. Gode pasientforløp er med på å drive fram et nødvendig og overordnet paradigmeskifte i retning av en personsentrert helsetjeneste.

Professor Gro Berntsen har sammen med to kolleger, Kari Dyb og Espen Nordheim ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, gjennomgått arbeidet i Gode pasientforløp. Evalueringen bygger på en rekke intervjuer med pasienter og helsepersonell og seks fokusgruppeintervjuer med ledere og medarbeidere som har deltatt i tre av de regionale læringsnettverkene. Forskerne har også sett på postere som forbedringsteamene har med seg til nettverkssamlinger, satsingens nettsider og de har deltatt på samlinger i Gode pasientforløp.

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere åtte læringsnettverk. Satsingen videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner og helseforetak får tilbud om å delta. Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, omfatter arbeidet i nå alle brukere.

Les evalueringsrapporten