I dag er det mer enn 50 millioner mennesker i Europa med mer enn én kronisk diagnose. Målet med SELFIE er å forbedre helsetilbudet til denne gruppen ved å foreslå helhetlige, forskningsbaserte og bærekraftige omsorgsmodeller som stimulerer til samarbeid.

Et stort prosjekt
- Overordnet går prosjektet ut på å evaluere pasienter med kroniske og multiple sykdommer. Det er her det vil bli mange pasienter og store økonomiske byrder i årene som kommer. Vi skal evaluere lovende prosjekter på sammensatte lidelser, sier Jan Erik Askildsen, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen og en av de norske forskerne som deltar i SELFIE.

I hvert land skal man evaluere to satsinger. I Norge er det Gode pasientforløp og et arbeid med legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere i Bergen som blir evaluert. Selve evalueringen av tiltakene skal skje ved hjelp av en analysemodell som tar hensyn til at forskerne er opptatt av utfall langs flere dimensjoner (Multi-Criteria Desicion Analysis - MCDA). Dette verktøyet er spesielt egnet for studier der pasientgrupper med mange og sammensatte behov analyseres, og der ulike aktører kan ha avvikende oppfatninger om hva som er viktigst å vektlegge i behandling og pasientoppfølging.

Overordnet analyse
Forskerne har gått gjennom litteraturen. Deretter har de invitert til fokusgrupper der pasienter ble spurt hva de er opptatt av. Basert på dette får man flere sentrale dimensjoner å måle etter. En dimensjon er hvor god helsen er, en annen hvor godt pasienten ble fulgt opp. Det kan være grad av autonomi, og det kan være i hvilken grad pasienten klarer å leve med sykdommen.

- Det blir en egen undersøkelse der pasientene vurderer dette, og en annen der leger og helsebyråkrater gjør samme vurdering. Resultatene kan bli svært ulike, fordi de ulike gruppene vektlegger ulike ting. Dette er nyvinningsforskning og et utrolig spennende arbeid, sier Askildsen.

De som har deltatt i læringsnettverk – og de som ikke har
Den mest omfattende delen av prosjektet er selve evalueringen av læringsnettverk for Gode pasientforløp. Forskerne har laget en egen spørreundersøkelse som skal gå til pasienter i kommuner som deltar i læringsnettverk, og de skal sammenligne på samme utfall, mestring, deltakelse i sosialt liv etc., med pasienter fra kommuner som ikke har deltatt i læringsnettverk.

I Aust-Agder er undersøkelsen allerede godt i gang. Gruppen som er med er pasienter utskrevet fra sykehus til hjemmetjeneste eller korttidsopphold på sykehjem, det vil si at de fortsatt trenger oppfølging. Rent konkret bistår sykepleiere som kjenner pasientene ved utfylling av spørreskjemaet.

Ønsker data fra Møre og Romsdal
- Vi spør om helsetilstand, mestring i dagliglivet, tilgang til de ulike delene av helsetjenesten, psykisk helse og så videre. Målet er å spørre 300 pasienter i kommuner som er aktivt med i læringsnettverk, og tilsvarende antall pasienter i kommuner som ennå ikke deltar. Spørreundersøkelsen vil gi den informasjon forskerne trenger når de skal vekte sammen de ulike målsettinger pasienter og andre aktører har for pasientforløpet. Resultatet blir da en helhetlig vurdering av et tiltak, men der eksempelvis pasienter, pårørende og helsearbeidere vurderer resultatene ulikt.

Prosjektet har pågått i to år og skal fortsette i to år til. Det er lagt opp til datainnsamling fram til sommeren 2018. Spørreundersøkelsen skal gjennomføres i to omganger, slik at forskerne kan vurdere endringer over tid.

Forskerne ønsker å få så mange kommuner i Møre og Romsdal som mulig til å hjelpe til med datainnsamlingen. Kommuner som kan tenke seg å bidra kan kontakte Jan Erik Askildsen

Foto: Kari-Anne Hamre

EU-prosjektet SELFIE

  • Målsettingen med SELFIE (Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performancE) er å bedre helsetilbudet til pasienter med kroniske og sammensatte lidelser.

  • Prosjektet er koordinert fra Erasmus University i Rotterdam. Åtte land deltar, og Norge er representert ved Universitetet i Bergen, Uni Research Rokkansenteret og Uni Research Helse.

  • KS’ kontaktperson er Jan Erik Askildsen, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. De to andre forskerne på arbeidet i læringsnettverk for Gode pasientforløp er professor Sabine Ruths og seniorforsker Kamrul Islam.