- Ingen ting av dette hadde vært mulig, om vi ikke startet med Gode pasientforløp i 2014, sa Merethe A. Land, fagkoordinator USHT Agder øst, ved oppstart av møtet i fagnettverket 6. september.

I læringsnettverket jobbet kommunene på tvers ble og ble godt kjent med hverandre. Alle kommunene var med, og regionen hadde en prosjektleder som var 100 prosent frikjøpt. Mange av prosjektene som det arbeides med i dag har utgangspunkt i arbeidet fra 2014, og så er de tilpasset situasjonen i hver enkelt kommune.

Godt forankret

For å videreføre arbeidet med pasientforløp, var det behov for noen faste strukturer. Arbeidet er forankret i regionrådet, der kommunalsjefene har sagt at Østre Agder skal være i front når det gjelder å utvikle og ta i bruk forskningsbasert kunnskap i helse, omsorg og levevilkår. Det samarbeides også med helse- og omsorgslederforumet som bidrar til en videreføring av arbeidet med gode pasientforløp. 

Representanter fra de åtte kommunene i østre Agder deltar i fagnettverket sammen med samhandlingskoordinator og representant for sykehuset.

Hvorfor fagnettverk?

Ved overgangen fra læringsnettverk til fagnettverk, sa kommunene at de ønsket å bli inspirert av hverandre. De ønsket å dele erfaringer og å støtte hverandre i forbedringsarbeid. Når det kommer nye nasjonale føringer, for eksempel retningslinjer for ernæring, så settes det ned en arbeidsgruppe som arbeider med dette temaet.

- Nettverket hjelper oss til å holde fokus. Det som er viktig for kommunene i fagnettverket er at alle er likeverdige. Vi har en kultur for å ta kontakt med hverandre. Vi bruker god tid når vi møtes og bygger kultur. Vi reiser også rundt til de åtte kommunene, og vi feirer når noen har gjort noe ekstra bra, forteller Land.

Jevnlig møter og arbeidsgrupper

Fagnettverket har to møter per halvår, og fast post på programmet er erfaringsdeling om pasientforløp og kvalitetsarbeid i egen kommune. I tillegg settes det ned arbeidsgrupper ved behov.

På møtet som ble avholdt i Grimstad 6. september var informasjon fra utviklingssenteret første post på agendaen. Østre Agder-samarbeidet har tre fagnettverk: Gode pasientforløp, digitalisering og analyse og kunnskapsutvikling. Det er ønskelig at fagnettverkene samarbeider og involveres i hverandres arbeid, så på programmet stod også informasjon om arbeidet i fagutvalg for analyse og kunnskapsutvikling i østre Agder.

Teams-gruppe og nettside

Møtet ble avsluttet med en runde rundt bordet, der deltakerne fortalte hvordan det jobbes med gode pasientforløp i deres kommune og i samarbeid med sykehuset.

Fagnettverket har en Teams-gruppe der sjekklister og rutiner deles og en nettside som er tilgjengelig for alle

På møtet før jul skal det gjennomføres en workshop sammen med sykehuset, der en skal jobbe med å forbedre overganger basert på utfordringer som er kartlagt både i kommunene og på sykehuset.