Professor emeritus Anders Grimsmo sa i sitt innlegg om oppfølgingsteam og tverrfaglig samarbeid at de eneste som kjenner hele helsetjenesten er pasienten og dennes pårørende.

Hemmeligheten bak vellykket implementering

Hege Andersen leder arbeidet med kontinuerlig forbedring ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun sa at det er nødvendig at ledelsen er engasjert for å lykkes med å implementere endringer.

Andersen trakk fram fem spørsmål du kan stille deg selv og teamet ditt:
- Er ledelsen med? Virkelig?
- Er det (eller kan det bli) en forbedringskultur i organisasjonen?
- Har, eller kan, lederne sikre kapabilitet?
- Har, eller er lederne villige til å bruke ledig kapasitet?
- Vet organisasjonen hor de er og hvor de skal?

Etisk refleksjon – kvalitet, medarbeiderskap og ledelse

Christine Haga Sørlie, leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS og Rudi Kirkhaug, professor dr. philos. ved UiT Norges arktiske universitet snakket om betydningen av etisk refleksjon basert på to undersøkelser. Den første ble gjennomført i 2018, og i 2023 ble det gjort en spørreundersøkelse blant kommunale ledere.

- Å tilegne seg etisk kompetanse er en integrert del av lederkompetanse, sa Rudi Kirkhaug

Elverum kommune

- Tanken om det gode pasientforløp ble egentlig sådd under pandemien, sa Randi Tveiten avdelingsleder Helsehuset, som presenterte Elverum kommunes forbedringsarbeid.

Et tidligere prosjekt avdekket behov for å forbedre overganger, og i forbedringsarbeidet er det arbeidet med tettere samarbeid i egen kommune og rutiner for innkomst. Et gammel flytskjema ble skrotet og det er utarbeidet nye rutiner for innkomst. Før disse ble tatt i bruk, ble det arrangert en kick-off. Det er satt et mål om at 90 prosent av alle fast ansatte skal ha gjennomført en innkomstsamtale innen 1. oktober i år.

Vågå kommune

Anita Stokstad, prosjektleder velferdsteknologi, Mariann Rosten, avdelingsleder Vågåheimen og Siv Monika Horten, avdelingsleder hjemmetjenesten presenterte kommunens forbedringsarbeid.

Teamet har utarbeidet to sjekklister, for korttidsavdelinga ved Vågåheimen og for hjemmetjenesten, og disse ble prøvd ut i mai. For å lykkes med endringsarbeidet, er det gjennomført flere fellesmøter for å bevisstgjøre de ansatte på hvorfor endringene er viktige.

Stokstad fortale at de ansatte har blitt mer bevisst hvilke oppgaver som skal gjennomføres, det har blir en bedre dialog mellom institusjon og hjemmetjenesten og kompetansen har økt.

Gausdal kommune

- Opp gjennom årene har Gausdal deltatt i mange ulike kvalitetsnettverk og forbedringsprosesser, men etter en stund dabber gjerne engasjementet litt av. Forbedringsteamet i Gausdal består derfor nå bare av ledere, sa Ole Edgar Sveen, kvalitetsrådgiver i kommunedirektørens strategigruppe. I Gode pasientforløp har hjemmetjenesten jobbet med samarbeidet med fastlegene, og de to sykehjemmene har primært arbeidet med interne overganger.

Siv-Janne Klufthaugen, seksjonsleder for hjemmetjenesten, presenterte kommunens arbeid med fastlegesykepleier, en sykepleier i hjemmetjenesten som har jevnlige møter med en fastlege om felles pasienter.

Sykehuset Innlandet, Divisjon Elverum-Hamar

Divisjonsrådgiver Kristin Degnes, fysioterapeut Lene Smestad og sykepleier Stine Sneisen presenterte sykehusets forbedringsarbeid. Teamet har sett på uønskede hendelser og målgruppen har vært pasientflyt i sengepost for voksne pasienter med sammensatte behov.

Det er utarbeidet en sjekkliste ved innleggelser, men denne var lite kjent – kanskje fordi den er på papir. Teamet endte opp med å ha fokus på sjekkliste ved utskrivelse. Alle ansatte har nå fått opplæring i bruk av sjekklisten, det er arrangert fagdager, det har vært oppstart av tavlemøter og teamet har startet med målinger av både tavlemøter og bruk av sjekklister.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Anders Grimsmos presentasjon
Hege Andersens presentasjon
Presentasjon av Etikksatsingen i KS
Rudi Kirkhaugs presentasjon
Nils-Øivind Offernes’ presentasjon
Randi Tveitens presentasjon
Anita Stokstad, Mariann Rosten og Monika Hortens presentasjon
Ole Edgar Sveen og Siv-Janne Klufthaugens presentasjon
Kristin Degnes, Lene Smestad og Stine Sneisens presentasjon

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Hege Andersens innlegg (opptak fra nettverkssamling i Ahus-regionen i september 2022)
Christine Haga Sørlie og Rudi Kirkhaugs innlegg
Nils-Øivind Offernes’ innlegg
Randi Tveitens innlegg
Anita Stokstad, Mariann Rosten og Monika Hortens innlegg
Ole Edgar Sveen og Siv-Janne Klufthaugens innlegg
Kristin Degnes, Lene Smestad og Stine Sneisens innlegg