Sula kommune er med i læringsnettverk for Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.Deltakelsen har også bidratt til bedre samarbeid internt i kommunen og en bevisstgjøring når det gjelder samhandling.

- I dag har jeg sett nok et godt eksempel på arbeid med gode pasientforløp i kommunen. Både hva det betyr for å få helhetlig tenkning rundt pasienten, men og at det hjelper på samarbeidet mellom kommunen og sykehus. Dette er veldig kjekt å se, sa helseminister Bent Høie. 

Statsråden besøkte Sulatunet
- Målet er at pasienten skal ha det så bra som mulig, uavhengig av hvor i kommunen han eller hun bor, sa Line Ø. Bjørnevik, avdelingsleder på Sulatunet og leder av kommunens forbedringsteam da Bent Høie besøkte kommunen den 30. oktober.

Sula kommune er en av 31 kommuner i Møre og Romsdal som deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke sammen med helseforetaket. Øykommunen som ligger sør for Ålesund har 9000 innbyggere og er i sterk vekst.

- Dette arbeidet har ført til at vi har innført sjekklister i alle ledd av tjenestene våre, og vi har et tett samarbeid med legene. Vi har innført både overordnede samarbeidsrutiner mellom kommunen og helseforetaket og rutiner for pasientflyt innad i kommunen, sa Bjørnevik da hun og resten av forbedringsteamet møtte statsråden.

Sjekklister i alle deler av tjenestene
Kommunens utviklingsarbeid er forankret i helse- og omsorgsplanen. Da kommunen ble med læringsnettverket, var sjekklister allerede tatt i bruk i hjemmetjenesten, bokollektiv og på korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Forbedringsteamet bygde videre på det de hadde fra før og laget også sjekkliste til bruk ved utskriving fra sykehuset.

Line Ø. Bjørnvik er opptatt av at det å bruke sjekklister skal være en naturlig del av arbeidet.

- Sjekklister hjelper oss til å få bedre kvalitet på tjenestene. Det er et arbeidsredskap, og jeg synes det er viktig å å ta det ned – gjøre det til noe selvfølgelig og noe vi snakker om hele tiden.

Sjekklister brukes ikke bare når pasienten skrives ut fra sykehuset, men også ved flytting innad i kommunen. De ansatte har fått opplæring og er bevisstgjort i bruken av sjekklistene, det er det avdelingsleder som har ansvar for. Personalet har vært positive til å ta i bruk sjekklistene, for de stopper en del utskrivinger fra sykehuset som ikke er planlagte, og det bevisstgjør også sykehuset.

Samarbeid og samhandling
-
Det har blitt bedre kvalitet på pasientflyten, og vi har blitt flinkere til å følge opp for eksempel medikamentbruken. Vi spør pasienten hva er viktig for deg? og setter mål for korttidsoppholdet. Vi bruker mye tverrfaglig samarbeid og bruker aktivt tiltaksplaner. Det er med på å øke kvaliteten i alt vi gjør, sier Bjørnevik.

De ansatte har blitt flinkere til å stille gode faglige spørsmål. Forbedringsteamet erfarer at det er lettere for nye ansatte å ta imot telefonsamtaler fra sykehuset når de bruker sjekklister.

Forbedringsteamet har hatt Skype-møte med omliggende kommuner, og de har talt avviksmeldinger. 30 prosent av utskrivingene var uten epikrise. Når pasienter skrives ut av sykehus, får ikke alltid kommunen de opplysningene de trenger, men de ser nå at dette gjelder noen få avdelinger. Det gjør det enklere å ta opp saken direkte med de riktige kontaktpersonene. Og sykehuset vil gjerne ha tilbakemeldinger – de ønsker også å bli bedre.

Fortsettelsen
Samarbeidet med fastlegene i kommunen er godt. De siste årene har det blitt lettere å innhente og å sende informasjon til fastlegene. Mye av kommunikasjonen skjer via e-link til lege eller at pasientene selv tar kontakt.

Forbedringsteamet i kommunen består av fem personer som møtes ca. én gang i måneden. Ved behov kaller de inn andre fagpersoner. Det er viktig å ha med tiltaktskontoret som sitter på informasjon om alle pasientene, og hjemmesykepleien måtte også med.

Teamet skal nå begynne å bruke firemeters gangtest – først på Sulatunet. Kvardagsrehabiliteringsteamet bruker allerede testen. De skal også prøve ut måleskjema for det gode pasientforløpet, jobbe videre med bruk av sjekklistene, følge opp ansatte i bruken av listene og opplæring av nyansatte.

Forbedringsteamet består av:
Line Ø. Bjørnevik, avdelingsleder Sulatunet
Lindi Hjelkrem, konsulent tiltakskontoret
Solgunn Røsberg, leder bokollektiv for eldre
Merethe Ferstad, leder hjemmebasert omsorg, indre
Solgunn Eide Dypvik (ikke til stede), leder hjemmebasert omsorg

Fakta:
Satsingen Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke gjennomføres av KS i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som finansierer dette utviklingsarbeidet som skal sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Læringsnettverket i Møre og Romsdal er det sjette av totalt åtte læringsnettverk som gjennomføres i perioden 2016-2019. I Leve hele livet er det foreslått å videreføre arbeidet med Gode pasientforløp.