- Effekten er stor når vi ikke bruker sjekklisten. Vi har 14-15 dager på oss til å utrede, behandle og planlegge utskrivelse. Gjøres ikke ting til rett tid, så blir ting uavklart og utrygt. Brukes sjekklisten, så går ting av seg selv, forteller fagleder Vibeke Arnesen.

Noen ansatte trodde at bruken av sjekkliste var et prosjekt og skulle avsluttes. Men de ser nytten av å bruke sjekklistene, legger hun til.

- Når vi har den daglige rapporten, så er det alltid en som sitter med sjekklisten i fanget og krysser for hva som er gjort og hva som ikke er gjort når vi går gjennom, sier avdelingsleder Randi R. Mjørlund.

Bygging av nytt helsehus

I 2008 ble et tidligere sykehjem gjort om til helsehus der det ikke er noen diagnosebegrensninger. Helsehuset inneholder tre sengeposter med totalt 23 plasser. Det er ni senger for rehabilitering, ni senger for diagnose og behandling og fem senger for kommunalt akutt døgntilbud for kommunene Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund.

Bygget er gammel og lite hensiktsmessig, og et nytt helsehus kan stå klart i 2023 på tomten til Harstad sykehus.

Tverrfaglig arbeid

Professor emeritus Anders Grimsmo trekker fram Harstad helsehus som et godt eksempel når han holder innlegg om oppfølgingsteam og målepunkter på nettverkssamlinger i Gode pasientforløp. I Harstad og noen få steder til har man forsøkt å kvitte seg med silotenkningen.

Helsehuset gir de fleste vanlige tjenestene, men en stor andel av helse- og omsorgspersonellet er en felles faglig ressurs tilgjengelig i alle deltjenestene etter behov. Helsehuset har 1,8 legestillinger og to til tre leger er innom hver dag.

Tavlemøter

I tillegg til sjekklister på papir, så brukes det også risikotavle, og neste prosjekt er en elektronisk tavle. Da unngår man at all informasjon på tavlen blir borte når pasienten skrives ut. Tavlemøter gjennomføres tre ganger i uken.

Personalet er delt inn i to grupper. Fagsykepleierne har ett tavlemøte hver med sin gruppe, og så er det ett tavlemøte der alle ansatte deltar. På møtene diskuteres det som er viktig akkurat nå.

Helsehuset har utskrivingsmøter eller dialog med hjemmetjenesten for alle pasienter som skal hjem. Det gjør at ting er avklart.

Hva er viktig for deg?

Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er en viktig del av gode pasientforløp. Mjørlund forteller at de forskjellige faggruppene har litt ulik oppfatning av hvordan det skal jobbes med dette spørsmålet og hvordan svarene skal brukes, men det jobbes med å skape en felles forståelse.

Stort sett er pasienter og pårørende glade for å bli stilt spørsmålet, men noen pasienter er lei av å bli spurt. De synes at alle spør, men at ingen egentlig hører etter.

- Men vi blir jo mye bedre kjent med pasientene når vi stiller dette spørsmålet, sier Mjørlund.

- Før tenkte vi at det er vi som vet hva som er best for pasienten. Og til å begynne med var det forventet at dette var noe ergoterapeuten skulle ta seg av. Nå er det vanlig for alle å gjøre det, avslutter Vibeke Arnesen.

Eksempler på sjekklister

Sjekkliste for overflytting av pasienter til heldøgnomsorg
Sjekkliste for pasientforløp ved Helsehuset, kortids- og rehabiliteringsavdeling
Sjekkliste KAD