Tavlemøter kan også benyttes som metode til systematisk vurdering av risikoområder, samt tydelig kommunikasjon om relevante forebyggende tiltak for å bedre pasientsikkerheten hos den enkelte pasient.

Tverrfaglig

Tavlemøte er et tverrfaglig møte som gjennomføres jevnlig i avdelingen, og som gir en systematisk gjennomgang av risiko og nødvendige tiltak for pasienter. Tavlemøtene skal også gi rom for diskusjon av samhandlingsprosesser.

Hovedmålet med tavlemøter er å redusere antallet uønskede hendelser. I tillegg skal tavlemøtet sikre oppfølging og implementering av tiltakspakker, bedre tverrfaglig teamarbeid og kommunikasjon samt bedre samhandling, pasientforløp og pasientflyt.

Alle innlagte pasienter i en avdeling vurderes regelmessig av et team bestående av lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og annet helsepersonell. Teamet gjennomgår systematisk risikovurdering og samhandlingsprosesser av alle pasientene. Det blir markert på tavlen med magneter når dette er utført.

Målinger gjennomføres for ulike innsatsområder slik at resultater kan presenteres.