Utdanningen gjennomføres i regi av Østre-Agdersamarbeidet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og består av sju samlinger på 2 timer hver. Undervisningen gjennomføres i hovedsak ved hjelp av Grimstad kommunes egne krefter; ergoterapeut, demenskoordinator, brannmann, fysioterapeut, lege, tannpleier og sykepleier. 

Det gjennomføres en kartlegging av medarbeidernes kompetanse innenfor en rekke ulike temaene både før og etter kursingen. De ansatte blir bedt om å vurdere i hvilken grad de har tilstrekkelig kunnskap om det som anses som basiskompetanse i sykehjem og hjemmetjenesten. Erfaringen så langt er at deltakerne selv opplever at de har fått økt kompetanse gjennom den interne kursingen.

Bakgrunn for opplæringen i basiskompetanse

Gode pasientforløp handler om helhetlig kartlegging og oppfølging av den enkelte pasient. Man opplevde at brukeren får en tydeligere stemme når man spør «hva er viktig for deg?» og de ansatte har tid til å sette seg ned for en prat.

Temaene i basiskompetansekurset bygger på områder som er viktige i innkomsten og i den halvårlige kartleggingen. Flere av områdene er definert som risikoområder i pasientsikkerhetsprogrammet.

Erfaringene viste at når de ansatte skulle begynne å jobbe enda mer systematisk med kartlegging var det nødvendig med flere tiltak:

 • Friske opp observasjonskompetansen, se helhetsbildet og hvordan de ulike områdene henger sammen og påvirker hverandre.
 • Lage konkrete prosedyrer for oppfølging og tiltak som er gjennomførbare i praksis (eksempler på dette er «oppfølging etter fall og ernæringsplan»).
 • Lage standardiserte dokumentasjonsrutiner for å sikre god dokumentasjon og å enkelt kunne finne tilbake til kartleggingene.

Målet med kartleggingene er at en evaluerer situasjonen hos den enkelte bruker. Gjennom basiskompetansekursene ønsket man å fokusere på:

 • Hvilke tiltak skal vi sette inn og kan vi gjøre noe annerledes enn det vi gjør i dag? 
 • Gjør jeg noe hjemme hos deg som jeg heller kunne lært deg?
 • Gir vi rette tjenester til denne pasienten eller er det behov for å redusere eller øke tjenestene?
 • Hvem skal utføre tiltakene, kan vi samarbeide med pårørende eller frivillige?

Observasjon av akutt syke pasienter

Parallelt med basiskompetansekursene startet Grimstad kommune opp med Early Worning Score i kommunen og Agder har valgt å bruke TILT (Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstand) som scoringssystem både i kommuner og sykehus.

Det var behov for å ta i bruk et validert verktøy for vitale parameter som også sier noe om respons, oppfølging og gode kommunikasjonsrutiner med legen (ISBAR).

En viktig grunnstamme i basiskompetansen har vært å identifisere akutt syke pasienter på ett tidlig tidspunkt og da må en ha kjennskap til hva en skal reagere på ift den geriatriske pasient. Denne undervisningen blir gitt av TILT instruktører samtidig som de får opplæring i bruk av TILT. 

Tips til kursgjennomføring

 1. La deltakerne sitte rundt ett bord og ikke i et auditorium. Dette gjør det lettere å jobbe med case og ta små refleksjoner underveis.
 2. To timer på slutten av dagen kan være krevende. Kanskje er halve dager bedre?
 3. Klart definerte roller på hvem som følger opp etter basiskompetansekursene.
 4. Kursene er første trinn. Neste trinn er implementering. Det er krevende og tar tid.