Det har vært jobbet mye med å kvalitetssikre overgangene mellom sykehus og kommune ved bruk av sjekklister. Det gjelder for eksempel

  • medikamenthåndtering
  • dokumentasjon
  • kartleggingsverktøy
  • tildeling av tjenester 

Metodikken har i særlig grad vært benyttet til å kartlegge behov blant pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, men kan også benyttes når brukerne første gang ber om helse- og omsorgsbistand fra kommunen.

Egen samtaleguide

Det er utarbeidet en guide for gjennomføring av disse samtalene. Hensikten med guiden er å bidra til at man beskriver de aktivitetene som er viktigst for brukeren, og at brukeren deretter vurderer hvordan hun/han er i stand til å utføre disse på en skala fra 0 (kan ikke utføre aktiviteten) til 10 (kan utføre aktiviteten uten vanskeligheter eller som førsykdommen).

Vurderingen starter med et intervju hvor brukeren forteller om sin hverdag og hvilke aktiviteter som er viktige, men utfordrende å mestre. Man innleder gjerne intervjuet med å be brukeren beskrive en vanlig dag. Intervjuet kan for eksempel starte med spørsmålet ”Kan du fortelle meg hva du gjør når du våkner om morgenen?” Et av oppfølgingsspørsmålene kan være: ”Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?” for å få frem aktiviteter som personen selv tillegger betydning.

Å finne motivasjonen

Målet med samtalen er å få fram hva den enkelte har av vaner, hvordan aktivitetene utføres og hvor viljen og motivasjonen ligger. Dette forutsetter at man stiller åpne spørsmål, lytter og tar seg tid. Da kan man også få informasjon om hvilke knep og strategier den enkelte har utviklet og bruker. Det legges vekt på at brukeren får fortelle sin historie. Da kan brukeren lettere vurdere seg selv og velge sine mål.

Å få bestemme fokus i samtalen styrker egenkontroll, noe som er helsefremmende og viktig for engasjement og trivsel. Det gjør det lettere å finne motivasjon og lyst til å nå målene. I denne prosessen er det brukeren som styrer, mens helsepersonell er hjelpere på veien.

Eget skjema og score

Når man har kartlagt de 3‐5 viktigste aktivitetene som er utfordrende for brukeren å mestre, skrives disse ned i et skjema (pasientspesifikk funksjonsskalaskjema, PSFS-skjema) for å regne ut en score. Dette gjøres første gang i uke 1 etter utskrivelse fra sykehus, og gjentas i uke 5‐6. I beskrivelsen av aktivitetene anbefales det å holde seg så tett som mulig til brukerens egne formuleringer og ordvalg.

Intervjuguiden er utviklet i samarbeid med Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering som har oversatt og validert COPM i Norge.