For bedre å kunne håndtere disse dilemmaene har man innenfor sykehjemstjenesten og de hjemmebaserte tjenestene funnet ut at det kan være nyttig å sette av noen tid til etisk refleksjon der de ansatte får anledning til å drøfte typiske sitasjoner man komme opp i som ansatt i de kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Dette kan eksempelvis være:

  • Grensen mellom det å være profesjonell ansatt i kombinasjon med å ha en privat relasjon til brukeren eller pasienten.
  • Den vanskelige samtalen når pasientens sykdom utvikler seg.
  • «Fru Olsen skal dusje, men vil ikke.» Hva gjør du?
  • Er det greit å «låne» kaffe, matvarer og lignende fra en beboer uten at han eller hun er kjent med det?
  • Beboer forelsker seg i ansatte.

Metodikk i de hjemmebaserte tjenestene

Metodikken for å gjennomføre disse etiske refleksjonene varierer i hjemmebaserte tjenester ut fra størrelse på avdelingen. Bofellesskapene har «Etikk hjørnet» som sak på personalmøtene hver 3 uke. «Etikk hjørnet» ledes av en etikkveileder som har fått opplæring i å veilede i etisk refleksjon. Det er satt av 10 – 15 minutter. Noen har en konvolutt der ansatte kan legge i egne problemstillinger, andre har refleksjonskort som de bruker. Ansatte kan komme med reelle problemstillinger som for eksempel avvik som har skjedd i avdelingen. Det er viktig at det er etikkveilederen som leder refleksjonen. Erfaringen er at dersom leder trekker seg litt tilbake blir refleksjonen bedre. Det er viktig å vise at leder ikke alltid sitter med svaret eller fasiten.

Hver måned når virksomheten har sentralt kvalitetsutvalg presenterer en avdeling en etisk problemstilling. Det er verneombudet eller avdelingsleder som presenterer den, ca. 15 min er satt av til dette.

Metodikk i sykehjemmene

Sykehjemmenemottar «Månedens refleksjon» fra Tasta sykehjem. Det settes av tid på allerede planlagte møter til refleksjon av denne, eller andre aktuelle saker. Dette kan gjøres i ledermøter, , avdelingsmøter, kvalitetsutvalget, HMS-gruppemøter o.l. Spesielle utfordringer blir reflektert over under tavlemøter.

Tasta sykehjems diakonisenter har jevnlig kurs for ansatte som skal være etikkveiledere i virksomhetene. I løpet av tre samlinger får deltakerne grunnleggende opplæring i hva etisk refleksjon er og betydningen av praktisk etikkarbeid i arbeid med mennesker.  De vil også bli kjent med konkrete verktøy og metoder for etisk refleksjon.

Målgruppen er ansatte i virksomheter som ønsker å komme i gang med systematisk etisk refleksjon. Målet er at deltakerne skal få kjennskap til metoder som de senere kan bruke i praktisk etikkarbeid på egen arbeidsplass. Kurset er tilrettelagt med tanke på pleie- og omsorgstjenestene og bygger på den tilnærming til etikkarbeid som er grunnlag for det nasjonale prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.