Analysen bygges opp med en Ressursanalyse og en Kvalitetsanalyse, og disse sammenfattes i en avsluttende del med Vurdering av egen resultateffektivitet.

KS bidrar med mal/oppsett for tjenesteanalysen, og gir kommunene dokumentasjon og figurer som kan brukes i analysen. Kommunene bidrar med egen analyse, problemstillinger og drøftinger. Analysen skal dokumentere status og forbedringsområder, og konkretisere ønskede endrings- og utviklingstiltak kommunen vil gjennomføre for å forbedre egen resultateffektivitet. Målgruppe for tjenesteanalysen er rådmann og ev folkevalgte, og hensikten er at kommunen skal få bedre dokumentasjon og beslutningsgrunnlag.

Gjennom tjenesteanalysen dokumenteres og vurderes kommunens ressursinnsats, dekningsgrader, produktivitet, brukernes opplevde kvalitet, samt sykefravær og kompetanse hos tjenestens medarbeidere. Dokumentasjonen bygger på Kostra-data, samt bruker- og ev medarbeiderundersøkelser somkommunen gjennomfører som en del av deltakelsen i KS Effektiviseringsnettverk.

Lenkene gjengir hele Tjenesteanalysen fra kommuner som har deltatt i Effektiviseringsnettverk.