KS skal bidra til at kommunesektoren øker sin kompetanse og kapasitet til å drive klimatilpasning.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Kommuner som deltar vil få bred innsikt i arbeidet med klimatilpasning og påfyll av kunnskap fra mange fagmiljøer. I tillegg til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid, legges det vekt på å dele erfaringer og kunnskap mellom kommunene som deltar.
Invitasjonen, som er sendt alle landets kommuner, finner du her:

Lenkeblokk Icon KS inviterer til arbeid i kommunenettverk 2022-23 (pdf) Lenkeblokk Icon Les mer om klimatilpasning i praksis Lenkeblokk Icon Podkast om klimatilpasning

Nettverket passer for kommuner som:

  • vil analysere sin klimasårbarhet (ref. helhetlig ROS)
  • vil styrke klimatilpasning i plan- og styringssystemet
  • vil arrangere et temamøte om lokal klimasårbarhet/risiko, der politisk og administrativ ledelse og andre deltar
  • vil delta aktivt på nettverkssamlinger

Klimaendringene er her allerede

Klimaendringene kommer raskere, blir mer intense og rykker nærmere. FNs generalsekretær António Gutteres omtaler FNs siste klimarapport som «kode rød» for menneskeheten. Også i Norge merker vi godt konsekvensene av klimaendringene. Det blir varmere, våtere og villere, men også tørrere. Hele fire av fem kommuner har erfart én eller flere ekstreme værhendelser de siste ti årene, ifølge en undersøkelse foretatt av Cicero i 2020. Undersøkelsen viser også at kun drøyt fire av ti kommuner har kartlagt ulike tiltak for klimatilpasning.

Klimatilpasning handler imidlertid ikke bare om akutte hendelser som for eksempel naturfare og overvann. Varmere og fuktigere klima fører også til mer bakterier, virus og sopp som påvirker bygningsmasser, landbruket og økosystemene våre. Dette gir for eksempel nye klimarelaterte helseproblemer, endret drikkevannskvalitet og øker faren for råteskade i bygg. I tillegg vil indirekte hendelser i andre land, for eksempel mangel på matvarer og legemidler, migrasjon med mer påvirke oss.

Klimaendringene betyr økte utfordringer for kommunene

Klimatilpasning har så langt ikke hatt høyeste prioritet hos statlige myndigheter, noe bevilgningene over de årlige statsbudsjett viser. Fra KS’ undersøkelser i kommunene vet vi også at mange kommuner strever med å sette klimatilpasning på dagsorden. Utfordringene er mange, og nøkkelfaktorer for håndtering av klimatilpasning ligger blant annet i å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere konsekvensene av et klima i endring.

Dette er noe av bakgrunnen for at KS ønsker å starte et kommunenettverk i klimatilpasning.

Nettverket består av tre todagerssamlinger og to digitale samlinger samt mulighet for et kommunemøte i løpet av nettverksperioden (med forbehold om endringer).

For mer informasjon om innhold, organisering, påmelding med mer se invitasjonen her:

Lenkeblokk Icon KS inviterer til arbeid i kommunenettverk 2022-23 (pdf)