Målet med nettverksarbeidet i Barnevernløftet er at den administrative og politiske ledelsen i kommunen skal få økt eierskap til barneverntjenesten, gjennom økt kunnskap om- og interesse for arbeidet i barnevernet. Økt eierskap vil gjøre de kommunale lederne bedre rustet til å bidra i det strategiske arbeidet med barneverntjenesten i egne kommuner.

Påmeldingsfrist er 15. juni 2020.

Politisk eierskap motiverer til innovasjon

Et viktig mål for prosjektet «Barnevernløftet for Troms og Finnmark» er at politisk ledelse skal ha ambisjoner og en tydelig visjon for kommunens barnevern. Tydelig politisk eierskap til barnevernet vil motivere administrativt ansatte og barnevernet til innovasjon og nyskaping.

For å få til alt dette har Barnevernløftet fokus på god dialog mellom politikere og ansatte i kommunen. Aktivitetene i nettverket er lagt opp på en måte som skal få frem at politisk ledelse og ansatte i barnevernstjenesten spiller på samme lag.

Metode og innhold

  1. Fire samlinger: Kommunene i nettverket skal møtes på fire samlinger, der minst en av samlingene vil bli gjennomført digitalt. Kommunene bidrar i nettverket med kunnskap om egen organisasjon og egne problemstillinger, mens KS bidrar med dokumentasjon, metoder og prosessledelse.
  2. Besøk på kommunestyremøte: Deltakende kommuner får i tillegg besøk i et kommunestyremøte, der temaet barnevern er på dagsordenen. Til kommunestyret vil KS stille med prosessveileder og faglig innleder. Opplegget tilpasses den enkelte kommunes behov gjennom dialog i forkant. Besøk i kommunestyret vil bli gjennomført våren 2021.
  3. Arbeid mellom samlingene: Erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner i nettverket gir kunnskap om ulik organisering og ulike måter å møte utfordringer på. Det forventes at kommunen arbeider videre med temaene mellom samlingene.

Hvem er nettverket for?

KS anbefaler at kommunen deltar på samlingene med ordfører, kommunedirektør og/eller kommunalsjef sammen med barnevernleder og eventuelt nestleder/fagleder, slik at man har grunnlag for å drive ledelsesutvikling. Kommuner som er en del av et interkommunalt barnevern er velkomne til å delta, men da må også vertskommunen delta. På noen av samlingene kan det være aktuelt å delta med andre og/eller flere fra kommunens ledelse.

Hva koster det å delta?

Kommunen betaler en pris for deltakelse i nettverket basert på innbyggertall. Se prisene her

For mer informasjon og påmelding, se invitasjonen:

Lenkeblokk Icon Invitasjon til Barnevernløftet for Troms og Finnmark

Ta kontakt med Hege Tangen Christensen hvis du har spørsmål.