Vekst i barnevernsaker
Trond Lesjø, regiondirektør i KS Hedmark og Oppland, bifaller at fylkesstyrene i Hedmark og Oppland har tatt initiativet til et løft av barnevern; - Det er en enorm vekst i antall saker og i utgifter til barnevern. Spørsmålet er, om samfunnsutviklingen er på feil vei eller om vi registrerer, melder og reagerer på enn bedre måte i dag?  

- Vi ser en tendens til at barneverntjenesten på den ene siden har vært preget av lukkethet. På den andre siden har administrativ og politisk ledelse vært for tilbakeholdende til å interessere seg for og gi retning på området i forhold til andre av kommunen sine områder, tilføyer Lesjø. – Det krever en landsby å oppdra et barn. Hvordan kan vi forebygge, ta tak i og bruke hele kommunen, byen, lokalsamfunnet på barnevernområdet?  

Oppgave- og ansvarsoverføring 2020
Barnevernet står overfor en rekke utfordringer. Bufdir har lansert en omfattende kompetansestrategi med tiltak som treffer kommunene på ulike måter. Dette skjer som følge av oppgave- og ansvarsoverføring fra staten med virkning fra 2020. 

Lunner kommune er en av kommunene som deltar i løftet av barnevernet. Barnevernleder Øystein Zahl Einarsen opplever at barnevernet i mange kommuner har vært en «hemmelig tjeneste» der politikere har for lite kunnskap om hva som rør seg. - Vi deltar også i et KS-nettverk på oppvekst og vi ønsker å sette dette i sammenheng med hverandre.

Rådmann i Lunner, Dag Flacké, ønsker å avklare hva som er adekvat informasjon i forhold til de ulike roller i tjenesten, for rådmann og politikere. - Ambisjonen er å skape en god barnevernssektor. Gjennom deltakelse i nettverk vil vi skape rom for økt kunnskap, god dialog mellom administrasjon, fag og politikk. Gjennom dette vil vi legge til rette for videre utvikling av barnevernet ut fra kommunens behov, sir en samstemt gruppe fra Lunner.

Veien videre
Neste steg er dialogprosesser i kommunestyrene og fire temadager i 2018, der alle kommuner i Hedmark og Oppland er velkommen til å delta. Første temadag er 8. mars med Arbeidsgiveransvar for barnevernsansatte som tema. Mer informasjon følger.