Utbyggingsavtaler

Kommuner og utbyggere kan inngå utbyggingsavtaler for å regulere rettigheter og plikter knyttet til utvikling og utbygging av områder og er en avtale for gjennomføring av en arealplan. Det følger både av kommuneloven og plan- og bygningsloven at kommuner har et ansvar og oppgave å drive samfunnsutvikling. Utbyggingsavtaler et viktig virkemiddel i kommunenes utbyggingspolitikk, og kan bidra til at ønsket utbygging i kommunen blir gjennomført i samsvar med mål for samfunnsutviklingen.

Veilederen er utarbeidet  for kommuner og utbygger når man skal inngå utbyggingsavtaler basert på standardavtalen for utbyggingsavtaler utarbeidet av Norsk Standard. Standarden er utformet som en bygg-blankett og veilederen er bygget opp i henhold til denne. Blanketten har ifølge Standard Norge vært et nybrottsarbeid og inneholder mye ferdig utfylt tekst, men har også en del åpne felter som kommuner og utbyggere skal fylle ut.

Veilederen ble lansert på et webinar der KS Advokatene, Asplan Viak og Norsk Eiendom deltok. Se opptak fra lanseringen nedenfor. 

Forutsigbarhet

- Blanketten kan skape en forutsigbarhet for partene ved å ha en struktur med tanke på hva partene skal forhandle om og fylle ut. Så er det jo klart at det har blitt en omfattende blankett. Det er mange «valg» partene må ta for å bruke blanketten, sier advokat Øyvind Renslo som har representert KS Advokatene i utarbeidelsen av blanketten. Han mener veilederen kan være til nytte både for kommunene og utbyggerne.

- For KS er det viktig å understreke at det er den enkelte kommune som selv må vurdere hvorvidt det er ønskelig å ta i bruk blanketten. Herunder må kommunen vurdere hvilke utbyggingsavtaler kommunen tidligere har brukt og erfaringer med disse. Vi anbefaler at kommunene gjør sine egne vurderinger, sier advokat Erna Larsen, KS Advokatene.


Godt virkemiddel

I veilederen er det lagt vekt på hvordan utbyggingsavtaler kan være et godt virkemiddel for kommunene i utbyggingspolitikken, og hvordan blanketten kan brukes i praksis. Den beskriver også forhold som kommuner bør være særlig oppmerksomme på ved bruk av blanketten og beskriver de rettslige rammene for bruk av utbyggingsavtaler.

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Asplan Viak og advokatfirmaet CMS Kluge. Asplan Viak har hatt hovedansvaret for helheten i veilederen, mens CMS Kluge har hatt hovedansvaret for momsdelen.

Oppbygging

Veilederen er bygget opp med et innledende kapittel om utbyggingsavtaler som virkemiddel i den kommunale utbyggingspolitikken, kort om gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, og plan- og avtaleprosessen. Videre gis det en oversikt over blankettens hovedinnhold og struktur og en nærmere beskrivelse av momsmodeller. Den praktiske bruken av bygg-blanketten er illustrert gjennom eksempler.