Les rapporten

Lenkeblokk Icon Oslo Met/AFI og Proba: Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor

På vegne av KS, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Met/AFI og Proba undersøkt hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et vertskommunesamarbeid om NAV-kontor.

Dette er den første større kartleggingen som er foretatt.  Erfaringer og kunnskap fra dette prosjektet skal bidra til at nåværende og framtidige vertskommunale samarbeid om NAV-kontor kan fungere på best mulig måte – både for samarbeidskommunene, eierne i NAV-partnerskapet, de ansatte og brukerne. Bakgrunn for prosjektet er betydelige endringer i antall NAV-kontor og NAV-kontorenes organisasjonsform. I løpet av de siste årene er det etablert mange vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Antall NAV-kontor er redusert fra 423 i 2017 til 264 per november 2022.

Funn

De viktigste fordelene er redusert sårbarhet ved sykdom og ferieavvikling, etablering av større fagmiljø med rom for spesialisering og prosjekt/tjenesteutvikling. Likebehandling av brukere, at det har blitt lettere å komme i kontakt med en saksbehandler, og at man har klart å utnytte visse økonomiske stordriftsfordeler.

De viktigste ulempene er redusert fysisk tilgjengelighet, at det blir vanskeligere å finne smidige, lokale løsninger, at det er tid- og ressurskrevende å forholde seg til tjenester i flere kommuner, en frakobling av NAV fra kommuneorganisasjonen i samarbeidskommunene, isolasjon av de ansatte som jobber på lokasjoner utenfor vertskommunen, mye reisetid, svekket politisk innflytelse, at det er krevende for NAV-leder å forhold seg til flere kommunale eiere, og tap av arbeidsplasser i distriktskommunene.

Når det gjelder fordeler og ulemper er det imidlertid forskjell i aktørenes synspunkter på dette, som henger sammen med deres posisjon og interesse. Ingen ønsker likevel å reversere vertskommuneløsningen.

Suksesskriterier

Kartleggingen viser at suksesskriterier er grundig forberedelser i oppstartsfasen, å ikke ha med for mange kommuner, fokusere på NAVs overordnede målsetninger og ikke å spare penger. I tillegg er det viktig at vertskommunen tar sitt ansvar når det gjelder å involvere samarbeidskommunene på alvor, at NAV-leder er sitt ansvar bevisst når det gjelder å engasjere og skape interesse hos kommunene, at fordelingen av kontaktansvar blant ledelsen ved kontoret er god, at dialogmøter inkluderer flere kommunale aktører enn de som er med på partnerskapsmøtene, samt å harmonisere det sosialfaglige arbeidet og bevare lokasjoner i samarbeidskommunene.

Forskerne peker på at vertskommunemodellen trolig er forbundet med både stordriftsfordeler og tap av smådriftsfordeler på én og samme tid.

Blant de viktigste stordriftsfordelene er mer robuste NAV-kontor, større og mer kompetente fagmiljøer, økt likebehandling av kommunale innbyggere på tvers av kommunegrenser, og visse muligheter til å gjøre innsparinger uten at dette går ut over kvaliteten på tjenestene.

Tap av smådriftsfordeler handler om nærheten til ressurssvake innbyggere som mottar sosiale tjenester, og hvor tett NAV-kontoret er på de andre tjenestene i samarbeidskommunene.