Vann- og avløpssektoren er en kapitalintensiv sektor, og en stor del av gebyrgrunnlaget (43 prosent i 2022) gjelder kapitalkostnader (renter og avskrivninger) for allerede gjennomførte investeringer. Kapitalkostnadenes betydning for gebyrutviklingen vil ikke bli mindre framover med det store investeringsbehovet kommunene står overfor på VA-området.

Oslo Economics og Momentum Solutions har på oppdrag fra KS utarbeidet en rapport som drøfter muligheten for å justere dagens rammeverk for selvkost og tilhørende regelverk innenfor vann og avløp som kan bidra til riktigere og jevnere gebyrer over tid. 

Lenkeblokk Icon Rapport: Tiltak for jevnere gebyrutvikling for vann- og avløpstjenester

- Rapporten har identifisert en rekke årsaker til utfordringer knyttet til ustabile gebyrer, samt sider ved regelverket som gjør at gebyrene ikke nødvendigvis beregnes i tråd med generasjonsprinsippets hensikt, sier Johanne Olaussen, faglig ansvarlig i KS for FoU-prosjektet.

Et av forslagene i rapporten er å forlenge maksimal avskrivningstid av ledningsnettet i budsjett- og regnskapsforskriften. Tiltaket vil ha en positiv påvirkning på riktigere og jevne gebyrer, og vil sikre at regelverket er i tråd med generasjonsprinsippet.

Finansierer kommende generasjon

Det er i dag mulig å benytte lenger avskrivningsperiode for investeringer i selvkostkalkylene enn i årsregnskapet, men dette vil føre til at kommunene i perioder vil måtte finansiere deler av utgiftene på VA-området med frie inntekter. De fleste kommuner har derfor valgt å benytte avskrivningsperioden i årsregnskapet i selvkostkalkylene. For ledningsnett er dette 40 år, selv om nye ledninger som legges åpenbart forventes å ha en levetid som er mye lenger enn dette. Konsekvensen av dette er at dagens generasjon gjennom VA-gebyrene finansierer investeringer som også kommer neste generasjon til gode.

Lavere gebyrer

- Rapportens anbefalinger om forlenget avskrivingstid på større investeringer innen VA vil gi lavere gebyrer for innbyggerne som bor i kommunene idag, samtidig som man fordeler kostnadene over flere generasjoner. Gitt at installasjonenes levetid også strekker seg over disse generasjonene, synes dette å være en rettferdig ordning, sier Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS.

Et annet forslag i rapporten er å endre kalkylerenten til å bli beregnet som et treårssnitt av Nibor. Dette tiltaket vil berøre gebyrutviklingen fra samtlige investeringer og jevne ut disse.