Mange av partnerskapene viser til resultater i form av forskningssamarbeid, offentlig PhD og andre stipendiatstillinger. De fleste har valgt noen få satsingsområder, og bygger opp forskningsprosjekt innenfor disse temaene. Andre, som Ålesund og Trondheim, viser til et betydelig antall forskningssamarbeid på mange områder, der det inngår et større antall partnere i tillegg til kommunen og universitetet. Konkrete eksempler på forskningssamarbeid finnes under beskrivelsen av den enkelte “kunniversitetskommunen”.

Utdanning

Flere universitetskommuner, for eksempel Kristiansand og Drammen, peker på økt kvalitet på oppfølging av studenter som et viktig resultat. Flere og bedre samarbeid om masteroppgaver og andre studentoppgaver er også fremhevet. Noen partnerskap viser til resultater i form av felles utvikling av undervisningsopplegg I Drammen har man for eksempel samarbeidet om profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Ved NTNU prøver man ut utvikling av videreutdanningstilbud blant annet innen Tjenestedesign og Strategisk design i samarbeid med kommunen og andre fremtidige kundevirksomheter. Drammen kommune og Universitetet i SørøstNorge samarbeider også om fremtidig kompetansebehov i Drammensregionen, mens Trondheim, Ålesund og Gjøvik kommuner er blant bidragsyterne til NTNUs prosjekter for Framtidens studier.

Nettverk

Et resultat i mange av samarbeidene er tilgangen til nye nettverk. Slike nettverk oppstår i dialog mellom fagmiljø om konkrete prosjektmuligheter, men også gjennom utvikling av ulike møteplasser i form av uformelle og formelle arenaer, dialogmøter, arbeidsmøter. Eksempelvis har Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord utviklet et ledernettverk; Kommunen – der livet leves; kompleksitet, mangfold og muligheter. Flere steder, som i Oppdal, inkluderer nettverk studenter og næringsliv. I Drammen er det etablert flere kunnskap- og kompetanseutviklingsnettverk innenfor ordninger for barnehage og skole. Et litt annet eksempel er fra Trondheim, der universitetskommunesamarbeidet har ført til at kommunen har blitt medlem i Norwegian AI Lab (NAIL), som den første norske kommunen. I Ålesund har etablering av Framtidslaben som et nasjonalt ressurssenter for innovasjon i offentleg sektor vært viktig for å samle mange sentrale aktører på samme arena. Tilsvarende har oppbyggingen av Bærekraftsenteret i Trondheim og nettverket rundt det styrket interessen for samarbeid mellom kommuner, universitet/forskningsinstitutt, og også næringsliv og frivillige organisasjoner.

Lokale satsinger

Noen kommuner bruker samarbeidet med universitet/forskningsinstitutt til å støtte og styrke lokale satsinger. Et eksempel er Oppdal, der det jobbes med å utvikle et regionalt medisinsk senter med utvidet kapasitet og utstyr. Et annet eksempel er Skien, som kopler universitetskommunesamarbeidet til arbeidet med Ibsen-jubileet. Bergen trekker fram planlegging og etablering av Alrek helseklynge et svært viktig resultat for Kunnskapskommunen HelseOmsorg Vest.

Nasjonalt samarbeid

Universitetskommunen Trondheim TRD3.0 skiller seg litt fra de andre samarbeidene, i det at man har i tillegg til lokale målsettinger har en ambisjon om å bidra til en nasjonal modell for universitetskommune. Modellene skal inkludere utdanning, forskning og innovasjon. Dette nettstedet er et direkte resultat av den nasjonale ambisjonen. Siden 2018/2019 er det etablert mange samarbeid mellom kommuner og universitet/forskningsinstitutt med lignende intensjoner som det man har i Trondheim. TRD3.0 har derfor bidratt til etablering av et nettverk mellom de i alt 15 samarbeidsmodellene som pt er i gang. Blant disse er to samarbeid som følger KS sin KSF-modell. I samarbeid med KS har TRD3.0 invitert alle samarbeidsmodeller til å beskrive sine prosjekt, og disse bidragene danner grunnlag for “boken” om Kunniversitetskommuner.

TRD3.0 har også tatt initiativ til en nasjonal konferanse om universitetskommune-samarbeid. Konferansen startet forsiktig i 2019, og arrangeres for tredje gang i 2021, i et samarbeid mellom TRD3.0, KS, NFR, Kunnskapskommunen HelseOmsorg Vest og universitetskommunene i Oslo og Steinkjer. Etter i år vil konferansen bli arrangert annet hvert år. TRD3.0 har også tatt initiativ til en nasjonal konferanse om universitetskommune-samarbeid; Arena Unikom.

Ressurser

Etablering av “Kunniversitetskommune” innebærer en organisering og strukturering av samarbeidet mellom samarbeidende kommune(r) og universitet/forskningsinstitutt. Å lykkes med gode løsninger her pekes på som viktige resultat. Kunnskapskommunen HelseOmsorg Vest, som startet samarbeidet allerede i 2015, fremhever  betydningen av bærekraftige og permanente strukturer og verktøy for samarbeidet, slik at man ikke blir for avhengig av «ildsjeler». Også etablering av en kobler- og koordineringsfunksjon er et viktig resultat i mange kommuner Dette er funksjoner som bidrar til nye samarbeid, støtter muligheten for godt utbytte av allerede eksisterende samarbeid, legger til rette for læring på tvers, hindrer overlapp mellom prosjekt, og sikrer faglige synergier.

For mange av de mindre kommunene er styrking av kapasitet, vilje og evne til å være med i, og å sette agenda for forskningsaktiviteter fremhevet som viktige resultat av samarbeid med universitet/forskningsinstitutt. Det samme er økt inngrep med mulighetene i virkemiddelapparatet, og sammen med økt evne til å følge nasjonal og fylkeskommunal innovasjonspolitikk. Eksempelvis nevner region Nord-Gudbrandsdal et økt engasjement i nasjonale nettverk og med sentrale aktører innen innovasjonsfeltet som et nyttig resultat.