På oppdrag fra KS kartlegger Oxford Research og Proba Samfunnsanalyse kommunesektorens ambisjoner for, kompetanse om og organisering av kulturfeltet. Forskningen skal bidra til å gi kommunesektoren et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å ta gode beslutninger om retning og innsatsområder for kulturfeltet i årene som kommer.

KS’ medlemmer, kommunene og fylkeskommunene, var i medlemsdialogen Kultur for framtida tydelige på at det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget på kulturfeltet.

- Vi mangler i stor grad forskning som retter seg mot offentlig forvaltning og utvikling av kulturfeltet som et integrert fagfelt i kommunesektorens samlede ansvar. Det er et behov for å styrke den nasjonale kulturpolitikken gjennom å styrke kommunenes og fylkenes posisjon, sier Line Anni Solbakken. Oxford Research og Proba Samfunnsanalyse er nå engasjert for å gjennomføre prosjektet, og KS er svært fornøyd med dette.

Ni problemstillinger

  • Hvilken kunnskap finnes om kommunesektorens inkludering og forankring av kulturfeltet i det samlede ansvarsområdet?

  • Hvilken grad er kulturfeltet, og spesielt den kulturelle grunnmuren, forankret i kommunale planverk?

  • Hvor bevisst er kommunene på nasjonale kulturpolitiske mål i det lokale kulturarbeidet, og i hvor stor grad har de uttrykt en lokal eller regional kulturpolitisk retning?

  • Hvordan ser kommunene kulturfeltet som et samfunnsutviklende felt innen kommunenes helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling per i dag?

  • Hvordan kommer kommunenes ambisjoner på kulturområdet til syne i plandokumentene?

  • Hvilken kulturfaglig kompetanse innehar kommunene, og hvilken kompetanse trenger de for å greie oppgaven med både å styrke feltets egenverdi og samtidig innlemme feltet som en del av en helhetlig tjeneste- og samfunnsutvikling?

  • Hvordan jobber kommunene med kompetanseheving på kulturfeltet?

  • Hva er de tydeligste hindringene for at kommuner og fylkeskommuner kan videreutvikle en lokal kulturpolitikk?

  • Hvordan kan kommunesektoren bli en tydeligere premissleverandør for utviklingen av den nasjonale kulturpolitikken?

Kunnskap for retning

- Med så sterke muligheter til å påvirke fremtiden vår som kulturfeltet besitter, er det viktig å skape et godt kunnskapsgrunnlag slik at kommunesektoren står bedre rustet til å ta sine valg, sier spesialrådgiveren.
Noen av spørsmålene som FoU-prosjektet søker svar på er hvilke ambisjoner kommunene har på kulturfeltet, og hvilke grep som bør tas for å understøtte disse. Som følge av den manglende oversikten over kommuners kulturambisjoner, prioriteringer og politiske planer, har prosjektet et sterkt fokus på forankring og planer for lokal kulturpolitikk.

Former oss

- Kulturfeltet er kanskje en av våre viktigste ressurser når det kommer til å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og demokrati, kultur påvirker helsen vår gjennom blant annet fellesskaps- og mestringsarenaer, kultur får oss til å reflektere og danner oss derav som mennesker, kulturfeltet sitter på høyrelevant kompetanse på innovasjon, kreativitet, kritisk tenkning osv. Kulturfeltets egenverdi og nytteverdi går hånd i hånd, enkeltmenneskets opplevelser, og hvordan vi deretter handler og lever i felleskapet henger sammen, mener Line Anni Solbakken.
Hun mener at prosjektet vil resultere i et materiale som vil være matnyttig for kommunene, og som gjennom dette vil bidra til å løfte kulturfeltets status som samfunns- og politikkområde.