Rapporten ble presentert på et webinar 14.2. 

- Tidlig og tett samarbeid mellom regjeringen og kommunesektoren i EU og EØS-saker sikrer at lokale og regionale interesser blir hørt i saker som berører dem. Det bidrar også til at staten får et bedre grunnlag til å fremme norske interesser i europeisk politikk- og regelutvikling, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

På oppdrag for KS har Oslo Economics kartlagt kommunesektorens involvering i statsforvaltningens arbeid med EU og EØS-saker i tidlig fase, og vurdert hvordan kommunesektoren kan bli bedre involvert.

- Regjeringen bør sikre at EU og EØS-sakers relevans for kommunesektoren blir vurdert, og at kommuner og fylkeskommuner blir informert om pågående saker i tidlig fase. Det nye mandatet til Europapolitisk forum gir grunnlag for at forumet kan bli en viktigere arena for politisk dialog mellom kommunesektoren og staten om europapolitiske saker sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Tidlig involvering av kommunesektoren i statens EU og EØS-arbeid

Europapolitisk forum er en møteplass mellom departementene på politisk nivå og folkevalgte fra fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Kanalene ivaretar ikke involvering

I rapporten foreslår Oslo Economics at statsforvaltningen bør har en særskilt plikt til å gjøre en vurdering av relevans for kommunesektoren. Det kan for eksempel vurderes om kommunesektoren har forvaltningsansvar, underlegges nye plikter eller har særskilt kompetanse eller interesser på det aktuelle området.

Det eksisterer allerede flere formelle kanaler og fora der kommunesektoren kan involveres i statsforvaltningens arbeid med relevante EU og EØS-saker, som sektorspesifikke referansegrupper med flere type aktører, og Europapolitisk forum. Utfordringen er at disse formelle kanalene fungerer som informasjonskanaler og er i mindre grad egnet til å innhente konkrete innspill fra kommunesektoren om regelverk som blir utarbeidet.

Høringene er som regel generelle og uten veiledning til enkeltaktører om innholdet i regelverket. Dermed er det ressurskrevende for kommunesektoren å sette seg inn i og vurdere relevans i alle saker som sendes på høring.

Uformelle kanaler bedre

Rapporten viser til at det finnes eksempler på prosesser hvor kommunesektoren er tettere og mer direkte involvert i statsforvaltningens arbeid i tidlig fase. Det skjer for eksempel ved at saksbehandleren i statsforvaltningen tar direkte kontakt med relevante personer i kommunene eller KS, eller at det opprettes høringsgrupper for enkeltsaker  der også kommunesektoren er med.

Disse uformelle kanalene egner seg bedre til å innhente kunnskap og relevante innspill fra kommunesektoren. Involvering gjennom uformelle kanaler er samtidig personavhengig og varierer mellom ulike deler av forvaltningen. I praksis skjer denne formen for involvering av kommunesektoren relativt sjelden.