Varsling er viktig for å avdekke og rette opp i kritikkverdige forhold i norske kommuner og fylkeskommuner. Samtidig kan varsling by på en rekke utfordringer. På oppdrag fra KS har Deloitte utført dette FoU-prosjektet for å få økt innsikt i kommuners og fylkeskommuners erfaring med varsling. Rapporten foluserer på  hva som oppleves som utfordrende, og hva som er viktige suksesskriterier for å sikre en god håndtering og oppfølging av varsel.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

Undersøkelsen viser at hovedvekten av varslingssaker er knyttet til uforsvarlig arbeidsmiljø. Mange av varslingssakene som omhandler arbeidsmiljø har sin bakgrunn i uenighet, misnøye eller konflikter som ikke har blitt tatt tak i på et tidlig nok tidspunkt, og som dermed over tid har fått utvikle seg til større konflikter som ender med et «sterkt» varsel gjennom en av de formelle varslingskanalene.

Gevinstene av å håndtere varslingssaker på en god måte synes derfor å være store og dette bør derfor være et prioritert mål for alle kommuner, både for arbeidsgiversiden og for de ansatte. 

Et godt ytringsklima er viktig for at ansatte skal melde fra om kritikkverdige forhold og at saker skal løses så tidlig som mulig, på et lavest mulig nivå. Det å legge til rette for en god ytringskultur og å trygge arbeidstakerne om at det er rom for kritiske ytringer, er et lederansvar.

Kompetanse om regelverket er viktig for å sikre en god håndtering av varsel. Undersøkelsen viser samtidig at manglende kompetanse hos ledere, ofte sammen med manglende kapasitet, henvises til som en årsak til at saker ikke håndteres på et lavt nivå, og dermed utvikler seg til unødvendig konfliktfylte varslingssaker