Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og skal gi  et kunnskapsgrunnlag og en oppstartanalyse til utviklingsprogrammet Inn i Jobb.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Inn i jobb" her

Inn i Jobb er et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor med hensikt å redusere utenforskap blant unge og få tilgang på tiltrengt arbeidskraft i kommunene. Programmet skal først gjennomføres i regionene Agder, Innlandet og Nordland.

Se et opptak av sendingen fra lanseringen av rapporten her.

Mange utenfor

En av de sentrale utfordringene er at mange unge havner helt utenfor det ordinære arbeidslivet. Blant annet har det vært en økning i andelen unge med uføretrygd. Rapporten viser at det danner seg et skille mellom dem som blir stående utenfor og dem som er innenfor.

De seneste årene har flere unge gjennomført videregående opplæring og flere får lærlingeplass. Dette er ordninger som i utgangspunktet tilfaller alle, samtidig som vi opplever at det er stor oppmerksomhet knyttet til å tilpasse ordningene til den enkeltes behov. De som likevel ikke klarer å stå i disse løpene, risikerer å havne utenfor.

Unge som faller utenfor har ofte utfordringer knyttet til fysisk eler psykisk mestring, men har likevel få felles kjennetegn som gruppe.

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arena for arbeidspraksis tilbyr et mangfold av oppgaver, og har et potensiale for utprøving av forskjellig typer oppgaver for den enkelte.

Utenforskap har konsekvenser for de som faller utenfor og for lokalsamfunn med stort utenforskap, samtidig som det er store samfunnsmessige gevinster knyttet til økt arbeidsinkludering. Kommunal sektor har et stort og voksende arbeidskraftbehov, særlig knyttet til helse- og omsorgssektoren og eldrebølgen.

Likevel har utenforskap vist seg som en vedvarende samfunnsmessig utfordring. Felles for ulike sektorer i økonomien er at man ikke har entydige insentiver til å inkludere de med omfattende bistandsbehov i arbeidslivet. For å lykkes med å få utsatt ungdom inn i kommunaler jobber, er det derfor viktig at kommunene jobber strategisk og systematisk.

Forskerne finner at det i liten grad satses på arbeidsinkludering av unge rettet mot ordinært arbeid i kommunal sektor. Det er flere årsaker til dette, blant annet fungerer NAVs ordninger som skal stimulere til inkludering i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd til arbeidsgivere, inkluderingstilskudd eller frikjøp av mentor på arbeidsplassen, i liten grad som et effektivt virkemiddel for ordinært arbeid i kommunal sektor.

Formell utdanning og opplæring

Til tross for stort fokus på formell utdanning og opplæring, faller mange fra.

I rapporten pekes det på at fylkeskommunene bør fortsette å videreutvikle det sosialfaglige fokuset i videre-gående opplæring i samarbeid med kommuner og NAV. Dette kan innebære fleksible utdanningsløp med praksis i kommunal sektor, og med økonomisk støtte fra NAV. Dette sikrer formell kompetanse, samtidig som kandidatene får arbeidserfaring. Klarer man å få personer over i kombinerte løp med utdanning og praksis, kan det bli mer attraktivt for kommunene å gi dem praksis og ansette dem i etterkant.

I forbindelse med håndheving av aktivitetsplikt har flere kommuner tatt ansvaret for å tilby praksis, selv om mange av informantene påpeker forskjeller mellom tjenestesektorene. Helsesektoren, barne- og oppvekstsektoren og teknisk sektor trekkes av flere frem som forholdvis gode til å gi mulighet for praksis. Flere kommuner har også opprettet egne jobbhus/jobbsentraler for å gi aktivitet til unge. Her kombinerer man kartlegging og veiledning.

Det finnes i dag få ordninger som er spesifikt innrettet mot å få personer i utenforskap inn i jobb i kommunal sektor. I rapporten beskrives mentorordning som kan være en vei fremover og innebære en forpliktelse for kommuner til å bidra aktivt og fleksibelt i arbeidsinkluderingsaker. Basert på fremstillingen av arbeidsinkludering som samfunnsmessig utfordring, og resultater av og erfaringer med arbeidsinkluderingstilnærminger, virker en kombinasjon av støtte og naturlig bistand å være hensiktsmessig for utsatt ungdom.