Som del av et KS FoU-prosjekt gjennomført av konsulentselskapet Karabin, sendes det i disse dager ut en spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for utviklingsprosjektet er at dagens metodikk for gevinstrealisering hovedsakelig er tilpasset enkeltprosjekter, og  i for liten grad koblet til et overordnet budsjett- og økonomiplannivået i kommunen.

Ny hverdag

Kommuner og fylkeskommuner må tilpasse seg en ny hverdag der ressursene, både mennesker og penger, må brukes på en helt annen måte enn i dag. De demografiske endringene vi står overfor, det høye antallet arbeidsføre som står utenfor arbeidslivet og sannsynlig tilgang på kompetanse som store sektorer i kommunene trenger, tilsier strengere prioriteringer fremover.

Metodikk i stadig utvikling

KS og andre offentlige aktører har utarbeidet en rekke veiledere som understøtter gevinstrealiseringsprosesser. Nå ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan gjøre det enklere for kommuner og fylkeskommuner å hente ut effekter av endringstiltak på en systematisk måte.

Kunnskapen vi får i FoU-prosjektet vil bidra til en videreutvikling av dagens gevinstrealiseringsmetodikk i form av nye støtteverktøy.

 For å sikre at planlagte og ønskede gevinster fra omstillingsprosesser blir realisert, gevinstrealisering, må konkrete tiltak og oppfølging gjøres både i forkant og etter at endringene er gjennomført. Gevinstrealisering er prosesser der en planlegger for, følger opp, og systematisk henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et endringsarbeid.

Målgrupper for spørreundersøkelsen er medlemmer av kommunedirektørens/rådmannens ledergruppe med ansvar for økonomi, organisasjon, HR/personal og innovasjon. Flere svar pr kommune og fylkeskommune er mulig og ønskelig.

KS håper at alle kommuner og fylkeskommuner vil delta i undersøkelsen og slik bidra til forbedring av eksisterende metodikk!