Se et opptak fra presentasjon av rapporten her. 

Rapporten tar for seg hva som kjennetegner et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjon, særlig mellom folkevalgte og kommunedirektøren.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Styrket lederskap i kommunal sektor. Gjeldene rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektører. Lenkeblokk Icon Ny kommunelov: En styrking av folkevalgte og administrative aktører og en tydeliggjøring av deres status og roller?

Opplevelsen av god samarbeid er like sterk på administrativt som på politisk nivå. Kvaliteten på samarbeidet synliggjøres også i en svært viktig del av det som defineres som «felles lederskap». Data viser i all hovedsak at det er et betydelig innslag av felles lederskap i norske kommuner.

Den viktigste faktoren for å forklare hvor godt samspillet mellom ordfører og kommunedirektør fungerer, er trekk ved den politiske styringen. Kommunedirektører som opplever godt samarbeid mellom partiene, klare politiske signaler, samt at politikerne opptrer saklig og ryddig overfor administrasjonen, er også de som opplever samarbeidet med ordfører som best. Skal det utvikles «felles lederskap» i kommunene, må det altså også satses på generelt «politisk lederskap», noe som gjelder hele kommunestyret.

Rekruttere og beholde

Materialet viser at kommunedirektørene har to karrieremønstre - de som skifter stilling fra kommune til kommune, og de som gjør intern karriere i egen kommune.

Det som tidligere var en tendens til høy andel kommunedirektører som sluttet i jobben på grunn av uoverensstemmelser, har stagnert, men ligger på om lag en tredel.

De «gode kommunene» er kjennetegnet ved å ha en klar struktur på hvordan den formelle arbeidsgiverrollen utøves. Samtidig er det verdt å merke seg at den gode arbeidsgiverrollen kommer til uttrykk i de uformelle prosessene slik som en profesjonell, men likevel nær fortrolig relasjon mellom ordfører og kommunedirektør, evne til å overføre det profesjonelle og nære til det utvidede og store lederrommet, å håndtere hver sine ansvarsområder og være «oversettere» for hverandre.

Ny kommunelov

Den nye kommuneloven søker å legge til rette for et skarpere skille mellom politikk og administrasjon og tydeliggjøre oppgaver, ansvarsområder og kontrollansvar.  Hensikten er å skape harmonisk samarbeid og forebygge konflikt, sikre tilstrekkelig politisk innflytelse og samtidig sikre tilstrekkelig administrativ autonomi. Rapporten viser at ny kommunelov rydder og tydeliggjør samspill og at den i stor grad stadfester etablert praksis.