Vi håper at Utenfor-regnskapet vil bidra til et skifte slik at det som i dag blir sett på som en utgift heller ses som en investering i mennesker

Gunn Marit Helgesen

Verktøyet er Utenfor-regnskapet, en økonomisk modell som beregner den potensielle gevinsten av å lykkes med å få flere ungdom gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet. Rambøll har laget modellen på oppdrag fra KS.

- For mange av våre ungdommer havner på kanten av samfunnet. Problemet er at vi ofte handler for sent, og at tiltakene ikke virker slik de var tenkt. Vi håper at Utenfor-regnskapet vil bidra til et skifte slik at det som i dag blir sett på som en utgift heller ses som en investering i mennesker, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Må vite for å kunne gjøre noe ekstra

Bak modellen ligger det omfattende økonomiske beregninger. Ved å bruke tverrsnittsdata fra SSB, Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister kan kostnader, inntekter og forbruk av offentlige tjenester sees over et livsløp. Disse analysene kobler data på en måte som aldri før har vært gjort i Norge.

Lenkeblokk Icon Last ned Utenfor-regnskapet (xlsm)

Vi vet mye om hvilke grupper som er mer sårbare enn andre. Det kan være unge som ikke har fullført videregående skole, barn som er i kontakt med barnevernet, eller barn og ungdom med diagnoser som depresjon eller angst. Derfor inneholder Utenfor-regnskapet målgrupper som har høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne utenfor fellesskapet. De syv målgruppene er:

  1. Unge som har sluttet på videregående skole, eller som ikke har gjennomført på normert tid pluss to år.
  2. Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre.
  3. Barn i lavinntektsfamilier der en eller begge foreldrene mottar uføretrygd eller økonomisk sosialhjelp.
  4. Barn som har foreldre med diagnose innen psykiske lidelser eller rusmiddelproblem.
  5. Barn med hjelpetiltak i barnevernet.
  6. Barn diagnostisert med depresjon eller angst.
  7. Barn diagnostisert med atferdsvansker.

Mål om å gi flere bedre liv

Det nye verktøyet viser hvordan kostnadene ved utenforskap fordeler seg på ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Det er laget for å kunne hjelpe på rett sted til rett tid, og viser hvor mye det lønner seg å gjøre ekstra investeringer i barn og unge som vi vet står i risiko for å falle utenfor samfunnet.

- KS har ikke utviklet Utenfor-regnskapet for å vise hvor mye ulike grupper koster eller hvilke utgifter vi har. Hovedmålet med investeringstankegangen er å gi flere mennesker et godt liv, og å gi utsatte barn og unge den innsatsen de fortjener. Ingen bestemmer selv hvilket liv de blir født inn i, men alle fortjener en sjanse, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Nye prioriteringer lokalt

For kommuner og fylkeskommuner gjør Utenfor-regnskapet det mulig å gjøre nye prioriteringer og ta beslutninger lokalt. Det gjør det enklere å se budsjetter og sektorer på tvers og samlet - både internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.

Det er et beregningsverktøy som først og fremst skal styrke beslutningsgrunnlaget i en konkret lokal sammenheng. Det viser økonomisk potensial over tid, altså hvor mye en investering kan lønne seg.

- Utenfor-regnskapet gir et bedre grunnlag for dialog og lokalpolitiske diskusjoner. Det kan likevel ikke stå alene når politiske beslutninger skal tas, sier Helgesen.

Utenfor-regnskapet er utviklet i tett samarbeid med KS' medlemmer for å sikre at verktøyet er relevant for kommuner og fylkeskommuner. Kommunene Søndre Land, Gausdal, Asker og Telemark fylkeskommune har lagt ned mye ressurser i arbeidet.

Lenkeblokk Icon Les mer om Utenfor-regnskapet