Slik er undersøkelse gjennomført

Kartleggingen er gjennomført ved innledende intervjuer med pedagogisk personale og dokumentgjennomgang, breddeundersøkelse blant barnehagestyrere og -eiere, og dybdeundersøkelse i form av case med intervjuer av eiere, styrere og pedagogiske ledere/barnehagelærere.

Plantid er tid som pedagogisk ansatte i barnehager bruker til planlegging og for- og etterarbeid. Nå har Rambøll på oppdrag fra KS undersøkt hvordan ordningen med plantid fungerer i praksis. Og undersøkelsen viser at ordningen fungerer godt slik den er i dag.

Hovedmålsettingene med kartleggingen har vært å undersøke hvordan plantiden i kommunale barnehager organiseres og hva den brukes til, og hvilke resultater og konsekvenser plantiden har for barna, pedagogisk personale og øvrige ansatte i barnehagen. 

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten (pdf)

Har tillit til at ansatte benytter plantiden godt

Prosjektet viser at de fleste barnehageeierne har god kjennskap til særavtalen SFS 2201, som også omfatter plantid for pedagoger i barnehage. Tilnærmet samtlige av barnehagestyrerne har tillit til at det pedagogiske personalet selv organiserer og benytter plantiden godt. Samtidig har omtrent halvparten av styrerne i kartleggingen jevnlig dialog om plantid med det pedagogiske personalet. Halvparten av styrerne mener at bestemmelsen om plantid gir tilstrekkelig rom for lokale løsninger.

De fleste styrerne gir fire timer i uka i gjennomsnitt, men omkring en fjerdedel gir også mer. Det er store variasjoner mellom hvordan barnehagene fordeler plantiden i løpet av arbeidsuka. En tredjedel har plantid 1-2 timer om gangen, og den brukes først og fremst til pedagogisk planlegging, dokumentasjonsarbeid og arbeid i forbindelse med foreldresamtaler. Samarbeid mellom pedagoger og barnehagelærere i plantiden anses som svært viktig. 

Godt virkemiddel for å sikre kvalitet

Når pedagogene tar ut plantid, leker de fleste barnegruppene under tilsyn av det gjenværende personalet på egen avdeling. Omtrent halvparten av barnehageeierne og styrerne mener at tiden pedagogene er borte fra avdelingen som følge av plantiden går utover barna, og en tredjedel mener det også går utover øvrig bemanning.

Mange mener bestemmelsen om plantid er et godt virkemiddel for å bidra til kvalitet i barnehagetilbudet slik avtalen er i dag. Svært mange av styrerne er fornøyde med hvordan plantiden organiseres og praktiseres i egen barnehage, og halvparten av barnehageeierne er fornøyde med dagens avtale. En tredjedel av barnehageeierne avgir nøytralt svar på spørsmål om sistnevnte.

Ikke noe entydig ønske om mer plantid

Den kvalitative delen av kartleggingen viser at både styrere og pedagogisk personale er usikre på om mer plantid enn de minst fire timene vil gi bedre kvalitet i barnehagetilbudet, ettersom dette også medfører mer tid med færre voksne per barnegruppe. Flere forteller at de ikke ønsker økt plantid så lenge bemanningsnormen er den samme.