Subsidiering er mer utbredt i mindre enn i større kommuner og utgjør en betydelig kostnad for kommunene, viser undersøkelsen som er foretatt av Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag for KS. Funnene er presentert i rapporten Variasjon i finansieringen av fastlegeordningen.

Lenkeblokk Icon Variasjoner i finansieringen av fastlegeordningen

Andel og beløp øker

Dybdeintervjuer og spørreundersøkelsen viser at andelen som subsidierer fastlegeordningen øker. Fra 2017 til 2019 økte andelen med ti prosentpoeng fra 71% til 81%. Subsidieringen består i bruk av fastlønn, gunstig lokalleie og utstyrsavtaler, avtaler om disposisjon av kommunale støttefunksjoner eller annet helsepersonell. Undersøkelsen ble først foretatt i 2018 og er siden gjentatt i 2019 og i 2020 på henholdsvis regnsnapstall fra 2017, 2018 og 2020 I 2017 ble fastlegeordningen subsidiert med 378 millioner kroner, 439 i 2018 og 520 i 2019


Bakgrunnen for den første kartleggingen var Stortingets vedtak om en evaluering av finansieringen i fastlegeordningen og et behov for bedre kunnskapsgrunnlag om variasjoner i finansiering av fastlegeordningen. De to foregående kartleggingene har pekt i retning av at egenfinansiering av fastlegeordningen blir mer utbredt i kommune-Norge. I lys av dette er det ønskelig å måle utvikling over tid.

Flere vurderer

Subsidiering forekommer oftere blant distriktskommuner med lavt folketall. Likevel øker subsidieringen nå også blant større og sentrale kommuner. I undersøkelsen oppgir en tredel av kommunene som ikke subsidierer at de vurderer å gjøre det, gitt at fastlegeordningen består i sin nåværende form i årene fremover. Flertallet av dem som subsidierer har gjort det over tid, og omfanget av subsidiene øker over år.
Rekruttere og beholde
Hovedårsaken til subsidieringen er å rekrutter fastleger og beholde dem i stillingene. Årsaker oppgis også å være
• å bedre dekke andre allmenlegeoppgaver som øyeblikkelig hjelp, sykehjem etc
• stimulerer til bedre integrasjon mellom fastlegetjenesten og øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester
• veiledning av leger under spesialisering (LIS)

I rapporten konkluderes det med at fastlegenes hovedmodell ikke gir tilstrekkelig insentiver for fastlegene til å la seg rekruttere og bli i stillingene sine over tid.