Staten, kommunesektoren og næringslivet må samarbeide for å sikre et likeverdig tilbud om bredbånd og mobil i hele landet.

Gunn Marit Helgesen

En gjennomgang gjort på oppdrag fra KS viser at det er et godt stykke igjen før vi er i mål. Det til tross for at tilgang til bredbånd og mobil er en forutsetning for samfunnsutviklingen fremover.

- KS foreslår nå et nasjonalt løft for å rette opp skjevhetene. Så langt har utbyggingen av bredbånd og mobilnett vært overlatt til private aktører. Det har fungert godt i sentrale strøk, men i de områdene som gjenstår, kreves en mer offensiv tilnærming fra det offentlige. Staten, kommunesektoren og næringslivet må samarbeide for å sikre et likeverdig tilbud om bredbånd og mobil i hele landet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS mener at politiske ambisjoner for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor må gjenspeiles i de politiske mål som settes for utbygging av bredbånd og mobil på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Konkret ber KS om:

  • Staten må bidra med økte midler til videre utbygging i ikke-kommersielle strøk.
  • Fylkeskommunene har allerede et betydelig samfunnsutviklingsansvar og må være pådriver og koordinator for regionale samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet.
  • Kommunene må ha en tydelig strategi for utbygging i ikke-kommersielle områder og i samråd med leverandørene legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekter.

Store forskjeller

Den siste dekningsundersøkelsen fra Nkom viser at 94 prosent av landets husstander har tilbud om minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet i byer og tettsteder, mens det kun er 34 prosent som har et tilsvarende tilbud i spredtbygde strøk.

KS mener at denne forskjellen mellom «by og land» må reduseres for å unngå at geografiske forskjeller i bredbåndstilbudet hemmer neste fase av digitaliseringen i kommunal sektor.

Regjeringens 2020-mål om at 90 prosent av norske husstander skal ha tilgang til minst 100 Mbit/s må erstattes av et mål som omfatter alle husstander, og private og offentlige arbeidsplasser, i hele landet. Ikke bare for 90 prosent som i dag. Dette er avgjørende for å kunne ta i bruk for eksempel velferdsteknologi og andre digitale løsninger i kommunesektoren.

KS mener det er viktig at mål og tiltak knyttet til dekning og kapasitet i mobilnettet rettes mot bedre dekning der folk bor og arbeider, og bedre arealdekning der folk ellers ferdes.

- Dette blir helt avgjørende etter hvert som fasttelefoni legges ned – ikke minst av hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap, sier Helgesen.

Har kartlagt infrastrukturen

KS har tatt initiativ til en gjennomgang av dagens dekning, kapasitet og robusthet for å sikre at infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon (bredbånd og mobil) er tilstrekkelig der folk bor, jobber og ferdes. Analysys Mason og Agenda Kaupang har kartlagt og beskrevet status i dag, analysert behovene fremover, og vurdert og foreslått tiltak og virkemidler for å nå uttalte målsettinger.

Lenkeblokk Icon Rapporten Ekom-infrastruktur for digitalisering i kommunal sektor