Kommuner som krever inn eiendomsskatt på bolig har to måter å beregne skattegrunnlaget på. Den ene er å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag, også kalt boligverdi, for å beregne eiendomsskatten. Den andre måten er å taksere boligene kommunalt etter eiendomsskatteloven.

Begge deler skal tilsvare eiendommens markedsverdi, men det er stor forskjell i metoden kommunen og Skatteetaten benytter. Det har lenge vært antatt at kommunen taper penger ved å bruke boligverdi som skattegrunnlag, men dette blir nå avkreftet i en rapport (pfd).

Kommunene må vurdere metode selv

Utredningen er gjort av Senter for økonomisk forskning og Oslo Economics på oppdrag fra KS. Målet med rapporten er å gi kommunene et godt grunnlag for å gjøre informerte valg om hvilken metode for eiendomsbeskatning de ønsker

- Vårt råd er at kommunene selv må vurdere hvilken metode de ønsker å bruke basert på forhold innad i kommunen. KS mener det er positivt at kommunene kan velge å benytte boligverdi ved eiendomskattetaksering, men det er viktig at ordningen er valgfri, sier Tor Allstrin, leder for KS-advokatene.

- Det er også viktig at boligverdiene er av så god kvalitet som mulig for å sikre rettferdig fordeling av eiendomsskatten.

Boligverdi mest presis i sentrale strøk

Det er generelt godt samsvar mellom Skatteetatens boligverdi og markedsverdien. Men selv om det i gjennomsnitt skiller kun noen få prosent mellom de to, kan det være store avvik for enkeltboliger. For om lag en tredjedel av boligene i forskernes utvalg skilte det mer enn 20 prosent i boligverdi og markedsverdi.

Presisjonen i Skatteetatens modell er størst i sentrale strøk, siden utregningen baserer seg på omsetningen av boliger. Denne er høyere i store byer enn i grisgrendte strøk med færre boliger og færre salg.

Andre sentrale funn

  • Kostnadsundersøkelsen viser at kommunene som benytter boligverdi har lavere kostnader til alminnelig taksering og høyere budsjetterte kostnader til årlig utskriving av eiendomsskatt
  • De største besparelsene ved å bruke boligverdi er lavere takseringskostnader enn ved alminnelig taksering og sannsynligvis færre ressurser brukt til å behandle klager.
  • Kommunene må imidlertid regne med ekstra ressursbruk knyttet til administrasjon og håndtering av boligverdiene.
  • Det er utfordrende å si presist hvor mye kommunene sparer ved å bruke boligverdi. Det er imidlertid sannsynlig at bruk av boligverdi vil gi besparelser for de fleste kommuner.