De to styrelederne Hilde Tonne og Bjørn Arild Gram (KS), er enige om å utnytte hverandres styrker og kanaler i arbeidet om å løse sammensatte, komplekse samfunnsutfordringer.

Kommunesektoren sitter både på utfordringene og løsningene. Kommunen er en stor tjenesteleverandør og må møte bærekraftsutfordringene slik at også fremtidige generasjoner kan få et godt tjenestetilbud. Utfordringene gjør seg ikke minst gjeldende innen helse- og velferdstjenester, der vi står overfor samfunnsfloker som den demografiske utviklingen og ungt utenforskap.

– Å løse disse komplekse utfordringene krever samarbeid og kunnskap om hva som virker hvor. Det krever et forskningsløft for, i og med kommunal sektor. I dag brukes en liten del av offentlige forskningskroner på kommunal sektor, sett i forhold til dens størrelse og samfunnsmessige betydning, sier Bjørn Arild Gram.

Styreleder i Forskningsrådet, Hilde Tonne, er glad for at KS vil se mer samarbeid mellom forskere og kommunesektoren.

– Helt konkret må vi øke samarbeidstakten mellom kommunene og forskerne ganske kraftig om vi skal ha mulighet til å møte disse utfordringene. Vi vet at godt samarbeid mellom forskere og offentlige virksomheter øker kvaliteten på prosjektene og fører til mer gevinstrealisering. Dessverre så samarbeides det fortsatt alt for lite, sier Tonne.

Systemrettede satsinger

KS har fokus på systemrettede satsinger som skal gi et løft som på lang sikt vil gi effekt for kommuner, sektorer og forvaltningsnivå. En samfunnfloke kjennetegnes ved sin kompleksitet og må løses i samarbeid.

– KS har invitert Forskningsrådet til et samarbeid om partnerskap for radikal innovasjon. Forskningsrådet er en naturlig del i et slikt arbeid der utfordringene går på tvers av etablerte sektorer, forvaltningsnivåer og kommuner, understreker Gram.

Kommunal sektor står også overfor store utfordringer med tanke på miljø- og klimaendringene.

– Overvann, ras og jordskred, infrastruktur, påvirkning av bygningsmasser, vedlikeholdsetterslep, flomfare - dette er bare noe av det kommunene allerede må forholde seg til. Det er viktig at sektoren mobiliserer og inviteres inn i Forskningsrådets utlysninger som adresserer disse utfordringene, sier Bjørn Arild Gram.

Samarbeid øker gevinstene

I KS' innovasjonsbarometer for 2020 oppgir 13 prosent av kommunale virksomheter at de har samarbeidet med forskere om sin siste innovasjon. Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit og Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, er helt enige om at forskere og kommunesektoren må samarbeide mer. En undersøkelse gjennomført av Kantar, viser at 90 prosent av offentlige virksomheter som har samarbeidet med forskere omtaler samarbeidet som ganske positivt eller svært positivt.

– Vi ser at godt samarbeid gir gevinster og spesielt når kommunene tar initiativ og styring. Derfor inviterer vi nå hele sektoren til å søke midler, sier de.

Til høsten lyser Forskningsrådet ut om lag 165 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og førkommersielle anskaffelser der offentlige virksomheter tar utgangspunkt i sine egne behov og utfordringer og kan få støtte til samarbeid med forskere.

Forskingsrådet og KS signerer nå en fornyet samarbeidsavtale, som første gang ble inngått i 2018.