KS' innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Lenkeblokk Icon KS' innspill til utdannings- og forskningskomiteen under høring om statsbudsjettet for 2023

I budsjetthøringen i komiteen for forskning og høyere utdanning understreket Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS, behov for en mer koordinert forskingspolitikk og behovet for å styrke kunnskapssytstemet for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hun utrykte også KS' bekymring over regjeringens avvikling av ordningen med de regionale forskningfondene. 

- Trenden med kutt av regionale forskningsfond (RFF)fortsetter, og regjeringen har startet avvikling av ordningen. Dette undergraver fylkeskommunenes mulighet til å ta en offensiv rolle som regional samfunnsutvikler og regional forskningsforvalter. Det er ikke noen nyere nasjonal evaluering som tilsier at ordningen ikke fungerer. Evalueringen fra 2013 var positiv. Nyere regionale evalueringer (2021) viser at RFFene fungerer forberedende, kompletterende og forsterkende på nasjonale virkemidler. KS ber derfor Stortinget styrke kapittel 286 post 60 med 78 millioner til Regionale forskningsfond, og opprettholde fondsregion Oslo, sa hun. 

Krisene er ikke sektorielle

Endringstakten øker, krisene avløser hverandre og komplekse samfunns-utfordringer må håndteres kunnskapsbasert. Ingen av disse driverne er så opptatt av forvaltningsnivåer, sektorgrenser eller bransjer – snarere tvert imot – utfordringene utfordrer det sektoriserte Norge.

Behov for en helhetlig og kraftfull forsknings- og innovasjonspolitikk for kommunesektoren

Slik forsknings- og innovasjonspolitikken framstår i dag fra regjeringens side, tar den i begrenset grad inn over seg behovet for en tverrsektoriell og tverrdepartemental koordinert innsats for kommunal sektor.
OECDs evaluering av det norske forsknings- og innovasjonssystemet sier at det er for silobasert, og dagens forskningssystem forsterker sektoriseringen heller enn å bygge den ned.
KS ber derfor Stortinget utrede hvordan en helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk for kommunesektoren kan styrkes og koordineres.

Forskning som styrker de kommunale helse- og omsorgstjenestene må prioriteres nå

Helse- og omsorgstjenestene i kommunene står overfor formidable utfordringer framover og trenger et kunnskapssystem som gir tjenestene oppdatert kunnskap og beslutningsstøtte. Utfordringsbildet og kunnskapssystemet får tilslutning i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, men regjeringen følger ikke opp i statsbudsjettet.
KS ber derfor Stortinget bidra til at det jobbes systematisk med opptrapping fra pilot til et permanent kunnskapssystem for kommunene.

Målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv gir retning til et viktig satsingsområde

KS er svært positive til at regjeringen lanserer et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. KS har tatt initiativ til å etablere et målrettet samfunnsoppdrag om «De 1000 første dagene i et individs liv», og ønsker å bidra til realisering av det målrettede samfunnsoppdraget, sa Monica Fossnes Petersson.