- For KS blir det svært viktig å ha god dialog med medlemmene rundt viktige prioriteringer for kommunal sektor.

Thea Forsberg, rådgiver KS

Horisont Europa

Horisont Europa er videreføringen av Horisont 2020, og EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Det nye programmet starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. I samarbeid med Forskningsrådet, gjennomfører KS en mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som er spesielt motiverte for å søke Horisont 2020 eller Horisont Europa

Horisont Europa er EUs neste syvårige rammeprogram. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med oppstart i 2021 og med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. De nasjonale referansegruppene er arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa – verdens største program for forskning og innovasjon. KS er representert i gruppen for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet. I tillegg er kommunal sektor representert i flere av de andre gruppene: Stavanger kommune deltar i gruppene for klynge 1 (Helse) og for klynge 5. Oslo kommune er representert i gruppen for klynge 3 (Samfunnssikkerhet), og Trondheim kommune deltar i gruppen for klynge 4 (Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet). I tillegg deltar Rogaland fylkeskommune i gruppen for Juridiske og økonomiske forhold.

- For KS blir det svært viktig å ha god dialog med medlemmene rundt viktige prioriteringer for kommunal sektor, hvor internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid kan være en del av løsningen, sier Thea Forsberg, rådgiver i KS og prosjektkoordinator for EU-nettverket FINN-EU.

Referansegruppene skal være tett påkoblet arbeidet norske representanter i programkomiteene gjør i tilknytning til utarbeidelse av arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa. De skal også være kanaler for informasjon og dialog om utviklingen av Horisont Europa med norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre potensielle deltakergrupper, og bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltagelse i rammeprogrammet. De nasjonale referansegruppene skal bidra til at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt sammen.

Det er opprettet nasjonale referansegrupper på følgende ni områder av Horisont Europa:
1. ERC og MSCA1.
2. Forskningsinfrastruktur
3. Helse (klynge 1 i Horisont Europa)
4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (klynge 2 i Horisont Europa)
5. Samfunnssikkerhet (klynge 3 i Horisont Europa)
6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (klynge 4 i Horisont Europa)
7. Klima, energi og mobilitet (klynge 5 i Horisont Europa)
8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (klynge 6 i Horisont Europa)
9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon
10. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket)