Samhandling mellom kommuner og sykehus

Lenkeblokk Icon Samhandling mellom kommuner og sykehus

Prosjektet «Samhandling og oppgaveoverføring mellom sykehus og kommuner» er utført av Sintef på oppdrag fra KS.

Prosjektet har belyst tre problemstillinger:

  • Dokumentere omfanget av oppgaver som er overført fra sykehus til kommunene uten at dette er planlagt, konsekvensvurdert eller finansiert.
  • Hente inn og sammenlikne erfaringer fra kommuner/kommunesamarbeid om samhandling med sykehus, med sikte på å beskrive gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og helseforetak og hvorvidt og hvordan kommunene kan påvirke samhandlingen.
  • Belyse hvilke mulige endringer i rammevilkår og øvrige betingelser som kan bidra til bedre og mer likeverdig samhandling.

Intervjuene viser at informantene både fra kommunehelsetjenesten og fra helseforetakene mener kommunene har fått mer krevende oppgaver. Det er noe uenighet om dette skyldes innføringen av samhandlingsreformen, eller om det er en naturlig utvikling som har pågått over lengre tid. Informantene i undersøkelsen gir ikke uttrykk for at den andre parten har fått mer ressurser og en enklere hverdag enn dem selv. Tallmaterialet bekrefter at utviklingen har vært ganske lik både når det gjelder ressursbruk og økningen av aktivitet. Representantene for pleie- og omsorgstjenesten gir uttrykk for at hjemmetjenester ofte er et bedre tilbud enn institusjonstjenester, når målet er å opprettholde brukerens funksjon så lenge som mulig. Tallmaterialet bekrefter at det er på dette området veksten har vært spesielt sterk for kommunehelsetjenesten. Undersøkelsen gir ikke et klart svar innen området psykisk helse og rus.  Både aktivitet og ressurser har økt sterkt for psykisk helsevern og rus, samtidig som det er på dette området informantene mener ressursmangelen er størst.

Anbefalinger

Det foreslås at samarbeidet mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene styrkes, slik at begge fagområdene samarbeider bedre i kontakten med spesialisthelsetjenesten. Den medisinske støtten til pleie- og omsorgstjenesten bør styrkes ved at hjemmesykehus, det nasjonal helse- og sykehusplan kaller det utadvendte sykehus, etableres i en større skala enn de enkeltprosjektene som eksisterer i dag.

Arbeidet med kompetanseheving i kommunene bør styrkes ved en systematisk gjennomgang av hvilke pasientgrupper som er de dominerende.