Det pågår parallelt relevante utredning- og utviklingsarbeid om økosystem for læremidler i regi av Utdanningsdirektoratet som understreker betydningen av prosjektet. I tillegg har Kunnskapsdepartementet nå etablert ekspertgruppen for læringsanalyse. Vi tror at AVT-prosjektets erfaringer vil gi nyttig innsikt til ekspertgruppen, samtidig som ekspertgruppen vil kunne adresse spørsmål som AVT-prosjektet bør se nærmere på.

Under kommer en oppdatering på status for de forskjellige områdene som prosjektet jobber med. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du vil høre mer om!

MittFagkart

MittFagkart er applikasjonen som utvikles i prosjektet som lærere og elever (og etter hvert foresatte) skal bruke for å få oversikt over læringsaktivitetene til eleven sett opp mot læreplanen og områder i faget. På sikt skal også MittFagkart kunne gi anbefalinger til relevante læringsressurser basert på elevens tidligere læringsaktiviteter. Utprøvingen av dette er forsinket på grunn av manglende tilgang til tagget data fra leverandører.

Applikasjonen er i dag i en tidlig betaversjon. Det er for øyeblikket mulig å visualisere data basert på noen forskjellige dimensjoner, men applikasjonen er ikke tatt i bruk i skolene enda. Vi har fortsatt ikke nok data for å kunne begynne med å utvikle mer avanserte visualiseringer eller anbefalinger, men straks dette er på plass vil utviklingsarbeidet fortsette.

Fagkartet

Fagkartet er referansemodellen som brukes i AVT. Den er basert på den digitale versjonen av læreplanen (GREP) og brukes for å få en videre detaljering av fagområdet som ikke finnes i GREP. Fagkartet finnes i dag for 1.-10.trinn i matematikk og det arbeides med å få på plass fagkart for engelsk.

Fagkartet utvides etter behov når nye leverandører blir klare for å tagge innholdet i produktene sine mot fagkartet.

Integrasjon mot leverandører

Tagging av innhold og integrasjon mot leverandørene har tatt lenger tid enn antatt. Nå er det flere leverandører som begynner å bli klare for å tagge innhold, sette opp et API og gjøre denne tilgjengelig for prosjektet. Vi regner derfor med å få tilgang på mer data straks, slik at utviklingsarbeidet i prosjektet kan fortsette.

Prosjektet har satt av ressurser for å hjelpe leverandørene med tagging og teknisk oppsett. Hvis du representerer en leverandør som trenger hjelp med å sette dette opp, ta kontakt enten med prosjektleder Nicklas Holm eller direkte med Barbara Wasson i SLATE.

Betalingsmodell

AVT-prosjektet har utviklet en betalingsmodell og et KonkurranseGjennomføringsVerktøy (KGV) som gjør det mulig for skoler og skoleeiere å betale for digitale læremidler basert på faktisk bruk i stedet for å kjøpe faste årslisenser. Hovedmotivasjonen for betalingsmodellen er ikke å spare penger, men å gjøre flere læremidler tilgjengelig for elevene. Med AVT-prosjektets betalingsmodell kan leverandørene fritt sette pris per elevautentisering og per oppgave og skolene kan følge med på faktisk bruk av læremidlene. Dataene som brukes for å beregne kostnadene kommer direkte fra Feide.

Vi har nettopp lansert muligheten for leverandørene å sette et pristak per elev og periode, noe som flere leverandører er i ferd med å teste ut.

Skoleåret 2021/22 er det 35 skoler i Oslo på ulike trinn deltar. Fra februar deltar 13 leverandører med 15 ulike produkter i utprøvingen.

Oversikt over pilotdeltakere og kontaktinfo for interesserte leverandører finnes på Utdanningsetaten i Oslo sin egen nettside: https://aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/digital-skolehverdag/okosystem-for-digitale-laremidler/

Personvern og deltakelse i Datatilsynets regulative sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens

Personvern har vært et sentralt tema i prosjektet helt fra begynnelsen, men har blitt forsterket det siste året. I 2021 fikk vi muligheten for å delta i Datatilsynet sin sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Etter flere runder med arbeid, diskusjoner, innspill og tilbakemeldinger både fra Datatilsynet, leverandører, personvernombud og andre har vi jobbet med en oppdatert DPIA, informasjonsmateriell og kommunikasjonsformer samt vurderinger rundt behandlingsgrunnlag. Dette vil kunne brukes som referanse og inspirasjon av andre aktører som jobber med læringsanalyse i skolen. Sluttrapporten fra sandkasseprosjektet planlegges publisert medio februar. Rapporten vil også bli publisert her på prosjektets nettsider.