AVT

AVT er et KS-eiet FOU-prosjekt som startet 2017 for å se på muligheter og utfordringer med bruk av aktivitetsdata til læringsanalyse. UDE, Oslo kommune og SLATE v/UiB er hovedpartnerne i prosjektet, men den siste tiden har også Bærum kommune og Inn-Trøndelagsamarbeidet bidratt med ressurspersoner i mindre roller i prosjektet. Prosjektet ble i 2021 utvalgt som deltaker i Datatilsynets sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Prosjektet har finansering frem til sommeren 2022.

Prosjektet arbeider med flere tema, men har særlig fokus på å utforske mulighetene og forutsetninger for et nasjonalt økosystem for digitale læremidler med læringsanalyse.

Bakgrunn

De fleste digitale læremidler genererer data om hva elevene har gjort, hvordan de svarte og hva som var riktig og galt. Noen av utfordringene om data fra flere læremidler skal sees i sammenheng er å sikre at dataene er tilgjengelige, riktige og sammenlignbare.

Prosjektet utvikler en prototype på en infrastruktur for bruk av elevdata fra flere datakilder for læringsanalyse, for å kunne utforske og belyse muligheter og utfordringer ved å ta i bruk slike løsninger i grunnskolen. Data om elevenes aktiviteter knyttes til ulike elementer i læreplanen og gjennom ulike grafiske fremstillinger kan man få et bilde av enkeltelevers eller en elevgruppes arbeid med ulike kompetanseområder, kompetansenivå og progresjon. Enkeltelevers aktiviteter sees i sammenheng med tidligere innsamlede data, og deretter kan en anbefalingsalgoritme anbefale nye læringsressurser. Det pågår også et samarbeid med Utdanningsdirektoratet for å åpne for søk etter relevante læremidler som er tilpasset den enkelte elevs ståsted. For å sikre at eleven har tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler, prøver dette prosjektet også en alternativ tilgangs- og betalingsmodell som baserer seg på at alle læremidler er tilgjengelig for alle brukere, med etterskuddsvis betaling basert på faktisk bruk. Et betydelig antall skoler fra Oslo kommune deltar dette skoleåret i utprøving av denne betalingsmodellen og får tilgang til alle produktene til de deltakende leverandørene. Leverandører og ansatte ved deltakerskolene har tilgang til en applikasjon som gir oversikt over forbruk og kostnader knyttet til hvert enkelt produkt. 

Aktivtetstilpasset læringsanalyse er et todelt forsknings- og utviklingsprosjekt. Her kan du lese om den første fasen.

Lenkeblokk Icon Aktitetstilpasset læringsanalyse - fase 1

Personvern ved læringsanalyse

Hvordan vi ivaretar personvernet til elevene har etter hvert blitt et hovedspørsmål i prosjektet. Prosjektet ble i 2021 valgt ut som deltakere i Datatilsynet sin regulative sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Målet med deltakelsen var blant annet å se grundigere på hvordan MittFagkart og tilsvarende systemer for læringsanalyse i skolen kan brukes på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Erfaringene fra dette delprosjektet har betydning utover AVT-prosjektet, og vi håper det vil bidra til å øke oppmerksomheten rundt muligheter og utfordringer ved datadeling i opplæringen.  Les mer om sandkasse-prosjektet her: <lenke til egen ny artikkel –lansering av sluttrapporten>

Sentrale funksjoner i AVT-prosjektets økosystem for læremidler med læringsanalyse

Mitt Fagkart

MittFagkart er applikasjonen som utvikles i prosjektet som lærere og elever skal bruke for å få oversikt over læringsaktivitetene til eleven sett opp mot læreplanen og områder i faget. Dataene skal overføres i nær sanntid ved hjelp av maskinlesbare grensesnitt (APIer). Ved å aggregere aktivitetsdata fra flere forskjellige leverandører og å gjøre disse tilgjengelig i applikasjonen Mitt Fagkart, kan lærere, elever og etter hvert også foresatte se og vurdere resultatene fra elevenes aktiviteter i digitale læremidler opp mot elementene i læreplanen. På sikt skal også MittFagkart kunne gi anbefalinger til relevante læringsressurser basert på elevens tidligere læringsaktiviteter.

 

Fagkart

For å kunne gjøre meningsfull læringsanalyse må aktivitetsdataene metadatamerkes (tagges) mot en felles referansemodell (Fagkartet). Fagkartet som utvikles i prosjektet tar utgangspunkt i læreplanen, men gjør det mulig å tagge oppgaver på et detaljert nivå, relatert til kompetansemålene, men også kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter med mer.

For å gjøre det enklere for leverandørene å tagge deres oppgaver til Fagkartet har prosjektet utviklet et verktøy, Fagkartkoderverktøy som visualiserer fagkartet og hjelper leverandører av digitale læremidler å tagge sine oppgaver til riktig sted i læreplanen og fagkartet.

Betalingsmodell

Tradisjonelt har skolene kjøpt lisenser for de digitale læremidlene som de forventer å bruke mest. Lisensene har gitt skolene ubegrenset tilgang på produktet for alle elever, men konsekvensen av denne modellen er at skolene ikke har anledning å kjøpe lisenser for produkter hvor de forventer begrenset bruk.

AVT-prosjektet har som mål å prøve ut et system hvor det anbefales nye læringsressurser for elevene å arbeide videre med basert på tidligere aktiviteter og resultater. Da bør det ikke være til hinder at skolen ikke har tilgang til å bruke de anbefalte ressursene. AVT-prosjektet piloterer derfor en betalingsmodell hvor alle skoler har tilgang på alle deltakende leverandører sine produkter, men hvor betalingen skjer i ettertid basert på faktisk bruk.

Leverandørene kan fritt sette pris per elevautentisering, per oppgave og et øvre tak per elev per periode, og skolene kan følge med på faktisk bruk av læremidlene gjennom KonkurranseGjennomføringsVerktøyet (KGV) som er utviklet i prosjektet. Dataene som brukes for å beregne kostnadene kommer direkte fra Feide.

Du kan lese mer om denne delen av piloten og status for arbeidet på Utdanningsetaten i Oslo sin egen nettside her.