I et FOU-prosjekt i KS-regi ser blant annet Oslo kommune og SLATE (The Centre for the Science of Learning & Technology) på gode rammer for læringsanalyse.

Se et opptak fra eKommune2021 om Læringsanalyse. 

Aktivtetstilpasset læringsanalyse er et todelt forsknings- og utviklingsprosjekt. Her kan du lese om den første fasen.

Lenkeblokk Icon Aktitetstilpasset læringsanalyse - fase 1

Forutsetningen er at dataene er tilgjengelige og har felles standard. Forskningsprosjektet skal tilgjengeliggjøre dataene og utvikle standarder. Ved å aggregere aktivitetsdata fra flere forskjellige leverandører og å gjøre disse tilgjengelig i applikasjonen Mitt Fagkart, kan lærere, elever og etter hvert også foresatte se og vurdere resultatene fra elevenes aktiviteter i digitale læremidler opp mot elementene i læreplanen. 

Dataene elvene legger igjen, kan benyttes av faglæreren til å gi tilpassede oppgaver og analysere elevens kunnskaps- og ferdighetsnivå. I prosjektets første del har leverandører av digitale læringsressurser, skoleeiere, forskningsmiljø og utdanningsmyndigheter samarbeidet om å innhente informasjon fra lærere og elever, etablere standarder for aktivitetsdata samt bygge og teste protyp-løsninger.  

Fagkart 

Første del av AVT-prosjektet har i samarbeid med Standard Norge definert hvordan xAPI-standarden bør brukes for å samle aktivitetsdata på tvers av leverandører. Videre har prosjektet, i samråd med UNINETT, utviklet infrastruktur for standardisert oppsett av integrasjoner basert på teknologi i Nye Feide (tidligere Dataporten), utviklet et fagkart for deler av matematikkfaget på ungdomstrinnet og laget en enkel applikasjon, Mitt fagkart, som illustrerer potensialet for ulike brukergrupper.  

Seks Osloskoler 

Prosjektet «Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning" (AVT) i er nå inne i del to som varer ut 2021. Seks Osloskoler deltar og bruker leverandørenes produkter gjennom ordinær undervisning skoleåret 2020-21. Læringsanalysen som Mitt Fagkart utfører, vil kunne gi bedre innblikk i elevens ståsted knyttet til spesifikke læreplanmål. Det pågår også et samarbeid med Utdanningsdirektoratet for å åpne for søk etter relevante læremidler som er tilpasset den enkelte elevs ståsted. For å sikre at eleven har tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler, prøver dette prosjektet også en alternativ tilgangs- og betalingsmodell som baserer seg på at alle læremidler er tilgjengelig for alle brukere, med etterskuddsvis betaling basert på faktisk bruk. Leverandører og ansatte ved deltakerskolene har tilgang til en applikasjon som gir oversikt over forbruk og kostnader knyttet til hvert enkelt produkt. 

Prosjektet ligger helt i forskningsfronten innenfor læringsanalyse og har fått oppmerksomhetbåde nasjonalt og internasjonalt, mye fordi prosjektet fremmer samarbeid mellom leverandører og bruker den nasjonale tjenesteplattformen Feide. 

Deltakerskoler fra Oslo er Bekkelaget, Brannfjell, Hasle, Midtstuen, Voksentoppen og Årvoll.