Andre nyheter i det oppdaterte Digitaliseringssrundskrivet er endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og anbefaling om bruk av automatiske arkivfunksjoner. Digitaliseringsrundskrivet vil bli lagt ved et digitaliseringsbrev til kommunene.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet støtter opp under digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, som setter mål for digitaliseringsarbeidet mot 2025.

Det er gjort tre vesentlige endringer fra fjorårets rundskriv.

  1. Det er formulert nye prinsipper for samordning og involvering av kommunal sektor når det nasjonale digitaliseringsarbeid berører kommunene. Prinsippene handler om likeverdighet og innflytelse, representativitet og involvering hele veien. (lenke til kapittel 2)                      
  2. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger er endret. Det innebærer blant annet at også intranett og ekstranett på arbeidsplassen i offentlig sektor skal være universelt utformet. (lenke til punkt 1.14 og nyhetssaken)
  3. Det anbefales at arkivfunksjoner bør inngå i nye IT-systemer fra starten av, slik at arkivering kan skje mest mulig automatisk. (lenke til det aktuelle kapittelet 1.3)

    Lenkeblokk Icon Om digitaliseringsrundskrivet for 2022