Dette vises igjen også i KS sin kartlegging av «digital modenhet i kommunesektoren». Denne stadfester at mange kommuner fortsatt har en lang vei å gå i digitaliseringsarbeidet.

Digitaliseringsnettverkene er bekymret, og mener dette hemmer effektiv datadeling, og begrenser mulighetene for samarbeid. Nå tar de grep for å sikre bedre standarder og samkjørt praksis på tvers av offentlige nivå.

For å møte utfordringene har DigiVestland, Digi Viken, Digi Nordland, og Indre Fosen kommune, tatt ansvar på vegne av alle diginettverkene. De ber nå KS opprette en nasjonal arbeidsgruppe for arkivsektoren. Forslaget har fått bred støtte fra KS' digitaliseringsutvalg og Fagråd for virksomhetsarkitektur, som også blir styringsgruppe for arbeidet.

Kommuner, fylkeskommuner og statlige organ har et lovpålagt ansvar for å dokumentere driften, og dermed sikre en åpen og ansvarlig offentlig forvaltning. Arkivene spiller en nøkkelrolle i å oppfylle disse kravene og bevare nasjonens kulturarv. Digitalisering av arkivene skjer gjennom bruk av systemer som lagrer data i skyen. Dette gir økt tilgang til data og informasjon, men genererer også enorme mengder data. Kommunene må derfor utvikle strategier for både nåværende og fremtidig forvaltning av disse dataene.

Arbeidsgruppen skal utarbeide et felles målbilde for digitalisering av arkivområdet, etablere et felles språk på tvers av ulike nivåer, og identifisere felles prosjekter og aktiviteter. Dette kan inkludere utvikling av standarder og metoder som støtter et digitalt økosystem for arkiv. Målet er å bevare vår felles digitale hukommelse, og bidra til utvikling av rekrutteringsstrategier for å sikre tilgang til, og effektiv bruk av, kompetanse og ressurser til beste for fellesskapet.

Enhetsleder i Levanger kommune og medlem av KS' Digitaliseringsutvalg, Eva Lian, uttrykker stor begeistring for etableringen av arbeidsgruppen: "Dette er et tiltak vi i kommunene har ventet på i lang tid. Digitaliseringen av offentlig sektor har skapt mange utfordringer som vi ikke har klart å løse alene. At vi nå får en nasjonal arbeidsgruppe som skal jobbe med disse problemstillingene, heier vi virkelig frem. Dette vil hjelpe oss med å bevare vår kulturarv og sikre at viktige dokumenter blir tilgjengelige for fremtidige generasjoner."

Effektiv digitalisering av arkiver krever en felles forståelse, standarder, teknologisk innovasjon og samarbeid. Arbeidsgruppen vil derfor også involvere privat sektor og akademiske institusjoner for å sikre at de nyeste teknologiene og forskningsresultatene integreres i arkivsystemene.

Deltakere i arbeidsgruppen representerer sitt område, og er oppfordret til å ha tett dialog med eget nivå på tvers av regioner. Arbeidsgruppen består av følgende representanter:

 • Leder: Andreas Grønbekk – fagsjef virksomhetsarkitektur i KS
 • Sekretariat:
  • Iren Ramsøy – DigiVestland
  • Tone Mjøs – Digi Viken
  • Fredrik Øvergård – Indre Fosen Kommune
 • Tor Eivind Johansen – Kommunenes digitale ressurssenter (KDRS)
 • Ole Stian Hovland – Interkommunalt arkiv (IKA) Kongsberg
 • Svein Gabrielsen – Statsforvalterens fellestjeneste
 • Tor Anton Gaarder – arkivverket
 • Eirik Hachvaag Andersen – Trondheim byarkiv
 • Linn Jonassen – Novari IKS
 • Patrick Mikalef – NTNU
 • Nina Farahi – KS DIF

Initiativet markerer et viktig skritt mot en mer effektiv og samordnet digital arkivsektor i Norge, som vil sikre at vår kulturarv bevares og viktige dokumenter forblir tilgjengelige for fremtidige generasjoner.