Det er mange kontaktpunkter mellom en innvandrer og de ulike aktørene som har en rolle for å få hen godt integrert i samfunn og arbeidsliv. Informasjonsflyten er betydelig og starter tidlig – ofte før hen kommer til Norge. Mange av opplysningene deles flere ganger med ulike instanser, men gjerne i ulik form og noen ganger på papir eller muntlig.

Noe av det denne livshendelsen skal bidra til, er at både innvandreren og de som møter hen i ulike faser som ny i Norge skal få bedre tilgang til data fra andre aktører, og at møtet med det offentlige skal bli enklere.

Avsluttes i 2026

Arbeidet med livshendelsen startet i 2019 og skal være avsluttet i 2026. Ny i Norge er fortsatt i en innledende kartleggingsfase. Som del av dette arbeidet er det laget brukerreiser for ulike typer innvandrere – fra asylsøkere til arbeidsinnvandrere. Disse har både ulike og sammenfallende behov som arbeidet må ta hensyn til. Videre skal det i 2022 brukes fremsynsmetodikk, slik at utviklingsarbeidet i størst mulig grad baseres på en fremtidig situasjon, og ikke etter dagens rammebetingelser.

Tilrettelegge for gode tjenester

En av de sentrale funnene så langt i kartleggingen har vært betydningen av digital kompetanse hos brukerne. Vi har stilt oss spørsmål om hvordan vi skal tilrettelegge gode tjenester for en gruppe med ulikt kompetansenivå, språk og erfaring og evne til å navigere i digitale offentlige tjenester.

Kommunene har blant annet ansvar for bosetting og integrering av flyktninger, men kartleggingsarbeidet og behovsvurderingene startes av andre aktører ofte lenge før man får tildelt en bosettingskommune. Derfor er det viktig at informasjonsinnhentingen i starten av livsreisen er god, og at riktig informasjon følger med og er tilgjengelig for de rette hjelperne gjennom hele prosessen. -Enklere for de som jobber med innvandrere -og enklere for den som er ny i Norge. 

KS bidrar i arbeidet

Kommunen spiller en viktig rolle for at innvandreren skal få et godt liv i Norge. Derfor bidrar KS og flere kommuner med kompetanse og fremsyn inn i livshendelsesarbeidet.

Har din kommune gode erfaringer, råd eller utfordringer dere mener vi må se nærmere på i livshendelsen Ny i Norge? Ta kontakt med oss – vi vil gjerne ha med flere kommunestemmer inn i arbeidet.