Det er etablert en egen samarbeidsavtale mellom KS og regjeringen for oppfølgingen av strategien. Målet med avtalen er å sikre at staten og kommunal sektor samarbeider tett for å realisere målene.

Arbeidet med livshendelsene og utviklingen av sammenhengende tjenester forankres fortløpende i styringsstrukturen for digitalisering. KS jobber videre med kommunal mobilisering til livshendelsene, der hvor det ikke er på plass.

Utvikling av sammenhengende tjenester handler om fag- og tjenesteutvikling, og innebærer digital transformasjon. KS har utnevnt ansvarlige i egen organisasjon for hver av livshendelsene som jobber tverrfaglig og godt koordinert.

Følgende livshendelser er prioritert:

- Et viktig mål i arbeidet med livshendelsene er å skape en enklere hverdag for innbyggerne, næringsliv og frivilligheten med bedre og mer sammenhengende tjenester. I tillegg vil det være viktig at arbeidet bidrar til at kommunenes ressurser brukes mer innovativt og effektivt og understøtter digital transformasjon, sier Lars Fremstad, spesialrådgiver i KS.

KS mener det er viktig å se arbeidet med livshendelsene i sammenheng med innovasjonsmeldingen og at innovasjonsperspektivet trekkes inn i arbeidet.

KS har i konsultasjonsmøtet med regjeringen om digitalisering fremholdt at innovasjonsmetodikk, som åpner for å gå grundig inn i de faktiske behovene hos bruker og tenke radikalt annerledes om dagens oppgaveløsning, vil være en avgjørende tilnærming.