- For at kommunal sektor skal ha en leverandørfunksjon med tilstrekkelig gjennomføringskraft, trengs en sterkere, mer fleksibel og skalerbar organisering. KS er en politisk styrt interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som i utgangspunktet ikke er rigget for å forvalte og drifte operative og driftskritiske digitale fellestjenester i stor skala. Ved å skille leverandørrollen ut i en egen organisasjon vil vi også kunne bli en enda tydeligere premissgiver sammen med medlemmene i digitaliseringsarbeidet, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland.

KS som leverandør

En av forventningene fra medlemmene til KS er at KS skal bidra til at det utvikles og leveres felles løsninger innen områder hvor det er behov for en koordinert innsats for kommunesektoren. Noen ganger leveres de av statlige aktører, men stadig flere er det også ønske om få utviklet og levert i samarbeid mellom KS og kommuner. FIKS plattformen inngår i det nasjonale økosystemet for digital samhandling, og KS digitale fellestjenester leverer stadig flere løsninger til kommuner – men også statlige virksomheter. Omsetningen har på få år økt fra 5 til 50 millioner.  Å drive med operative tjenester er en annen rolle for KS enn de tradisjonelle rollene innen interessepolitikk, arbeidsgiverfeltet og som strategisk utviklingspartner.

Utvidet fullmakt til KS

Som et tiltak for å møte utfordringene knyttet til digitalisering, har KS styrket og videreutviklet virksomhetsområdet «Forskning, innovasjon og digitalisering», og digitale fellestjenester er skilt ut i egen avdeling. På KS Landsting i 2020 ble oppgaver KS har på digitaliseringsområdet tydeliggjort. I saken fremgår det som en av flere oppgaver at «KS skal sørge for at felles løsninger og komponenter forvaltes, driftes og videreutvikles på en profesjonell, kostnadseffektiv og sikker måte og utvikle og etablere den organisatoriske strukturen som best mulig understøtter dette.» Tiltak for å følge opp dette er forankret i Langtidsstrategi for KS 2020-2023, vedtatt i KS Landsstyret.

- Leverandørfunksjonen KS har på en rekke driftskritiske tjenester trenger en annen organisasjons- og styringsmessig innramming enn det KS som politisk styrt interesse-, arbeidsgiverorganisasjon og utviklingspartner er rigget for. I tillegg kan organisering av premissgivende rolle og leverandørfunksjon i samme organisasjon noen ganger føre til rollekonflikter. Samtidig er det svært viktig at vi ivaretar det tette samspillet mellom den ideelt styrte leverandørfunksjonen og det strategiske interessepolitiske og utviklingsrettede arbeidet KS ellers driver med, med samstyringsmodellen med medlemmene som viktige ressurser. Tanken er ikke å etablere en kommersiell virksomhet, men at vi også i en fremtidig organisering bevarer den høye tilliten og eierskapet til disse tjenestene som felleseie, sier Wieland.

Arbeidet pågår til 2022

KS har fra mars 2021 intensivert utredningsarbeidet i tett samarbeid med medlemmene, med sikte på å legge frem en konseptutredning med anbefaling for KS Hovedstyret november 2021. En evt alternativ organisering vil iverksettes første halvår 2022. Sentrale momenter som berøres i konseptutredningem vil være relatert til eierskap, styring, intern organisering, involvering av brukerne, relasjon til KS og det interessepolitiske arbeidet, finansiering, relasjon til andre viktige aktører mv.

KS vil de neste månedene legge til rette for at kommunene får god informasjon om prosjektet og at de behov kommunene har ivaretas når ny organisering utredes.