Målet er at alle så raskt som mulig får tilgang til høye hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund.

Kristin Weidemann Wieland

Les rapporten her

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Samfunnsnytten av gigabitsamfunnet

Store samfunnsutfordringer står i kø. Vi har få år på oss skal vi lykkes med FNs ambisjoner om å sikre økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Digital infrastruktur og digitalisering er avgjørende bidrag til å lykkes.

KS, NHO, Nelfo og Abelia har samarbeidet om å utrede samfunnsnytten av gigabit-samfunnet, med Samfunnsøkonomisk analyse AS som utførende konsulent. Rapporten ble overlevert til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram av KS, NHO, Abelia og Nelfo 15. februar 2022.

Lenkeblokk Icon Se og hør webinaret i opptak her

Last ned opptaket som egen fil her.

KS mener, sammen med NHO, Abelia og Nelfo at ambisjonsnivået for høyhastighetsnett i Norge må økes. Det statlige bidraget må økes til 1 milliard kroner årlig i de neste fire årene.

Les rapporten

Rapportens hovedbudskap er at hvis målene om høyhastighets bredbånd til alle der de bor, arbeider og ferdes nås allerede i 2025, gir det en mervekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien på hele 75 milliarder kroner. En framskynding av utbyggingen av høyhastighets bredbånd vil redusere risikoen for at deler av landet fortsetter å stå utenfor gigabitsamfunnet, det vil redusere digital marginalisering og opprettholde levende regioner og lokalsamfunn. Vi vil ta hele landet i bruk.

Innsatsen må styrkes

Rapporten anbefaler å styrke den offentlige innsatsen for bredbåndsutbygging. Beregningene indikerer relativt store gevinster i form av økt vekst i verdiskaping ved å framskynde utbyggingen av bredbåndsinfrastrukturen. Styrkingen bør primært gjøres innenfor eksisterende virkemidler. Nytteverdiene av en raskere utbyggingstakt knytter seg særlig til to elementer. Jo raskere utbygging:

  • Jo raskere kan en større del av befolkningen, virksomheter og offentlig sektor ta del i de mulighetene digitaliseringen gir
  • Jo mindre blir sannsynligheten for geografisk digital marginalisering

Utbyggingen bør skje innenfor flere aksessteknologier for å ikke begrense mulighetene. Det bør også sikres at infrastrukturen bygges ut på en måte som er skalerbar, for slik å være rigget for endringer i behov framover.

Digital infrastrukktur er et premiss

Videre anbefaler rapporten økt støtte også for å sikre valgfrihet, robusthet og sikkerhet. Digital infrastruktur er et premiss for digitaliseringen. Husholdninger, virksomheter og offentlig sektor forventer tilgang til en sikker og robust digital infrastruktur og digitale tjenester. Derfor er det viktig å kontinuerlig forbedre infrastrukturen. Det er identifisert et behov for å etablere egne støtteordninger for å stimulere til kontinuerlige og parallelle investeringer for å forbedre robusthet (oppetid) og sikkerhet.

For kommuner og fylkeskommuner løftes tilgang til høyhastighets internett til alle der de bor og arbeider, og dekning der de ferdes, som avgjørende for å kunne utvikle gode digitale tjenester. Hele to av fem kommuner, og 1 av 5 fylkeskommuner, rapporterer i dag at infrastrukturen i dag er et hinder for digitaliseringsarbeidet.

Digital infrastruktur er avgjørende for:

  • Lokal næringsutvikling og levende lokalsamfunn i hele landet.
  • I kjølvannet av pandemien kan vi tenke nytt og annerledes om sammenhengen mellom bosted og arbeidssted. Det kan bidra til mer bæerekraftige distrikter.
  • Tilgang til høyhastighets internett er også avgjørende for å kunne tilby likeverdige tjenester til alle innbyggere - uansett hvor de bor i Norge. Det vil gi eldre mulighet til å bo hjemme lenger og mestre egne liv. Det er nesten umulig å ta i bruk velferdsteknologi og mobile og digitale helsetjenester uten tilfredsstillende bredbånd og mobildekning.

Minimum 1 GB per sekund innen 2025

- KS er veldig glade for at Hurdalsplattformen slår fast at tilgangen til høyhastighets internett innen 2025 bør bli en rettighet for alle - på linje med strøm og vann. Målet må være at alle så raskt som mulig får tilgang til høye hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

- Det er for enkelt å bare se på kostnadene for mer fiber, flere master og lavtflyvende satellitter. Nå er det på tide å endre perspektivet og fokusere på verdien av de tjenestene som kan bygges når grunnmuren – den digital infrastruktur – er på plass, sier Weidemann Wieland.