NPS har så langt bidratt til å styrke kommunene som bestillere av nye skybaserte fagsystem for byggesaksbehandling i markedet. Den har sammen med kommunale fellesløsninger (Fiks plattformen) og fellestjenester Bygg bidratt til at saksbehandlingen har blitt mer standardisert og etterprøvbar på tvers av kommunene. I tillegg har produktspesifikasjonen bidratt til at markedet nå tilbyr fagsystem for byggesaksbehandling som «hyllevare».

Nå står kommunene foran en tilsvarende modernisering av den kommunale planprosessen som for byggesak.

blobid0.png
Felles økosystem for plan- og byggesak. Illustrasjon: KS

Ny versjon av NPS’en og modernisering av den kommunale planprosessen

Departementet har klargjort relevante standarder og produktspesifikasjoner for hva et planforslag skal inneholde og hva som inngår i et kommunalt planregister, mens direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er godt i gang med å tilrettelegge fellestjenester og nasjonale sjekklister for planprosessen på fellestjenester plan/bygg.

I tillegg har KS tilrettelagt en ny versjon av NPS, versjon 3.1, sammen med kravtabell i sin verktøykasse for digitalisering av hele plan- og byggesaksområdet.

Du finner de reviderte dokumentene her:

Ny versjon av NPS er utarbeidet i tett samarbeid med kommunene, systemleverandørene, DiBK og departementet. Både tekst, krav og ikke minst lenker til annen relevant informasjon og tekniske spesifikasjoner er oppdatert/revidert. En del av innspillene innebærer større endringer i produktspesifikasjonen og er foreløpig satt på vent til vi har høstet erfaringer med den nye versjonen i markedet. Her forventer vi at pilotering av planprosessen i utvalgte kommuner vil gi oss nyttig kunnskap før man gjør ytterligere endringer.

Målet er at den nye produktspesifikasjonen skal styrke kommunene som bestillere av fagsystem for saksbehandling av planer i markedet, enten dette anskaffes som egne fagsystem eller kombinert med fagsystem for byggesaksbehandling. Produktspesifikasjonen skal tilrettelegge for at markedet utvikler og tilbyr planregister og fagsystem for plan- og byggesaksbehandling som «hyllevare». For departementet og DiBK er det et sentralt anliggende å legge til rette for forenkling og mer enhetlig praktisering av regelverket. For KS og kommunene er det sentralt at fagsystemet bidrar til å effektivisere saksbehandlingen og ikke minst gir bedre tjenester til innbygger og næringsliv.

Pilotering i utvalgte kommuner skal bidra til en smidig utvikling av nye løsninger

KS, i samarbeid med KDD og DIBK, har gjennomført en rekke dialogmøter med kommuner og systemleverandører der målet har vært å invitere til og stimulere til en pilotering av det digitale økosystemet for arealplan med bakgrunn i NPS for ePlansak og planregister.

I tett samarbeid med leverandørene er det lagt et grunnlag for nye digitale tjenester gjennom standarder, kravspesifikasjoner, fellestjenester og APIer, tjenester en rekke ulike brukergrupper har etterlyst. Pilotering i utvalgte kommuner er tenkt å være et redskap for å komme videre og få konkrete resultater og løsninger – i markedet og blant brukerne.

Pilotene skal ta utgangspunkt i NPS 3.1 og basere seg både på leverandørindustriens egne planer og kommunenes krav og forventinger. I første omgang har KS fokus på:

  • Å etablere partnerskap med en eller flere kommuner som ønsker å pilotere
  • Å avklare hvordan evt underleverandører skal bidra for å oppfylle kravene i NPS 3.1
  • Sammen med partnere - beskrive pilotprosjektet, dets aktiviteter og en tidsplan
  • Å konkretisere aktiviteter som skal inngå i en partneravtale mellom KS og kommune